Angående den rådande flyktingsituationen i Europa

Med anledning av den rådande situationen så har Svenska Läkaresällskapet formulerat bifogade upprop riktat till flera nivåer rörande flyktingars situation i Europa och Sverige. En nivå handlar om vad vi som representerar organisationer inom hälso- och sjukvård konkret kan göra för att underlätta för människor som är på flykt och söker asyl eller har beviljats asyl i Sverige.
SFAI har som en specialitetsförening en tillika-roll som sektion inom SLS varför uppropet känns relevant att känna till och ta ställning till. Styrelsen har beslutat att ställa sig bakom uppropet och vill framhålla en av punkterna som en konkret uppmaning till medlemmarna och anestesi/IVA-klinikerna runt om i Sverige:

  • I samverkan med våra sektioner ge kollegor som flytt till Sverige tillgång till en ”fadder” inom motsvarande specialitet, för att ge möjlighet att bibehålla sin yrkesanknytning.

Bifogade filer