Minienkät – Ultraljud vid blockad

Den första minenkäten ang ultraljudsanvändning i samband med regionalblockad på sövd patient är färdig. I en kommentar sammanfattar ordf för SFRA, Christian Bergek, resultatet så här:

“Sammantaget verkar de flesta ändå eniga om att nervblockader bör ske med hjälp av ultraljud, och om det nu är så att många inte använder nervblockader alls så får det vara en sporre för oss att öka fokus på regionalanestetiska metoder. För övrigt bör nämnas att riktlinjer angående blockader på sövda/sederade patienter är att vänta inom kort från en arbetsgrupp inom vår delförening.” Kommentaren i sin helt och resultatet kan du se här. (mer…)

Tack till alla som deltog i SFAI-veckan 2015!

Kära SFAI-medlemmar!

Ett stort och varmt tack till alla som deltog i SFAI-veckan 2015 och gjorde jubileumsmötet till det största i vår förenings historia! Ett särskilt tack till alla våra föreläsare, moderatorer och till alla medarbetare som presenterade de 110 vetenskapliga arbetena! Vi vill framförallt tacka alla medarbetare som avsatt tid och engagemang, såväl i form av lagarbete som individuella insatser, i förberedelsearbetet samt alla arbetsuppgifter under de tre intensiva kongressdagarna! Utan er energi och ert kreativa engagemang hade mötet aldrig blivit en sådan framgång. Vi siktar nu mot fortsättningen och ser fram emot en fantastisk SFAI-vecka 2016 i Karlstad. Se till att vara där och vi vill uppmana alla att boka in nästa års möte redan nu!

Slutligen vill vi tacka SFAI-styrelsen och MCI för handfast support och vägledning samt för att ni gjorde det möjligt att arrangera årets SFAI-vecka som ett fyrverkeri av perspektiv på hur anestesi och intensivvård har utvecklat den moderna hälso- och sjukvården!

För den lokala organisationskommittén samt arrangerande kliniker i Stockholm,
Lars I Eriksson                   David Konrad

 

Välkommen till nya sfai.se!

OBS! Vi har noterat att det är vissa problem med Internet Explorer 8, vi jobbar på saken och försöker få sidan tillfredställande även för er som använder den. Notera dock att det är en föråldrad webbläsare som dras med en massa problem. Uppgraderingen, Internet Explorer 9, släpptes för 4 år sedan och den aktuella versionen är 11.

Ett öppnare, modernare SFAI!

Mattias utomhusDu har hittat till den nya hemsidan. Målsättningen är att modernisera både layout och funktion så att det blir lättare att hitta info och att lägga upp ny. Riktlinjer och kalender är fortsatta huvudingredienser, men delföreningarna lyfts fram då de får egna startsidor (kolla uppe till höger). (mer…)

Styrelsen har ordet

SFAI:s intentionsförklaring lyder:

”Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, arbetar för att utveckla prehospital och perioperativ medicin, anestesi, intensivvård och smärtbehandling med fokus på säkerhet, kvalitet och resultatuppföljning. Detta uppnås genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt livslångt lärande utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund.”

Uttalande från SFAI:s styrelse hösten 2014 angående diskussioner kring organisationsförändringar som berör specialiteten.
“SFAI vill betona att föreningen värnar om en sammanhållen specialitet med bred grundkompetens inom Anestesi och Intensivvård. Utbildning, fortbildning och forskning av hög internationell kvalitet utgör ett fundament för ett långsiktigt främjande av klinisk utveckling inom perioperativ medicin och intensivvård. Organisatoriska förändringar på sjukhusen bör noggrant utvärderas så att dessa inte negativt påverkar den perioperativa vårdkedjan och patientsäkerheten för den kritiskt sjuka patienten.”

European Diploma in Anaesthesiology and Intensive care (EDAIC)

EDAIC är en gemensam europeisk examen som administreras via European Society of Anaesthesiology (ESA) i Bryssel. För att få ta ut examen måste man vara specialistkompetent eller i slutet av sin ST samt blivit godkänd på både ett skriftligt (Part I) och ett muntligt prov (Part II). I vissa länder, till exempel Schweiz och Polen, är EDAIC obligatorisk för att man ska kunna ta ut sin nationella specialistkompetens. I Sverige avgör det individuella ST-kontraktet om ST-läkaren ska genomgå proven och i så fall vilka delar som ska vara godkända. För proven tas det ut avgifter och det varierar om hela eller delar av denna betalas av arbetsgivaren.

(mer…)