Välkommen till årets Hedenstierna symposium

Årets ämne är omhändertagandet av det Sjuka barnet inom anestesi och intensivvård något som är en stor utmaning för de flesta av oss i vår kliniska vardag. Mötet har ett år efter år varit mycket uppskattat bland annat på grund av att tid lämnas till interaktion mellan publiken och världsexperter. Under detta endagsmöte presenteras nyheterna om behandling av kritiskt sjuka pediatriska patienter med förankring i forskning och klinisk vardag.

För mer information, se bifogad inbjudan

 

Postresuscitation care

Welcome to the second international symposium on postresuscitation care focusing on neuroprognostication, cognitive follow-up, health-related quality-of-life and rehabilitation after cardiac arrest. The meeting will be held in the picturesque University town of Lund in June 2015.

As for the first meeting in 2013, the symposium will be a two-day event, with an update on neuroprognostication on day one, and presentation of novel follow-up and rehabilitation data on day two.

The target audience is registered nurses and physicians with an interest in critical care medicine, cardiology, neurology, neurophysiology and rehabilitation.

We welcome all professionals engaged in the follow-up of survivors after cardiac arrest; nurses, physicians, occupational therapists, physiotherapists, psychologists and others.

Date: 4 – 5 jun, 2015

Location: Lunds universitetssjukhus, Lund

Save the date in your calendar!

More information can be found on our webpage: www.mkon.se/postresuscitation

Very welcome to Lund in 2015!

Tobias Cronberg & Hans Friberg
Center for Resuscitation Science in the Öresund Region Skåne University Hospital, Lund, Sweden

Projekt : Säker bukkirurgi

Vi behöver dig som är kirurg, anestesiolog, operationssjuksköterska eller sjuksköterska och arbetar inom bukkirurgin.

Att ha koll på processen, se till att den genomförs som tänkt i alla delar är en grundförutsättning för att minska risken för att patienten skall skadas eller drabbas av en komplikation.

Svensk Kirurgisk Förening tillsammans med sina delföreningar SIKT, SFÖAK och SFKRK i samverkan med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), Riksföreningen för Operationssjukvård (SEORNA), Riksföreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgi, Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgi, och Vårdförbundet har startat ett projekt som syftar till att göra bukkirurgi säkrare: Säker Bukkirurgi.

Projektet Säker Bukkirurgi har ekonomiskt och administrativt stöd från Patientförsäkringen LÖF och riktar sig till alla kirurgkliniker i landet som bedriver bukkirurgi. Projektet omfattar processen från beslut om operation till uppföljning tre månader efter genomförd kirurgi och inkluderar både elektiv och akut kirurgi.

Projektet går i korthet ut på att man på kliniken går igenom verksamheten utifrån ett antal frågor och gör en s.k.självvärderingsrapport. Rapporten granskas av ett tvärprofessionellt revisorsteam med erfarna kollegor. Uppgiften är att hjälpa till att identifiera förbättringsmöjligheter. Ett platsbesök ingår för att fördjupa analysen.

Vill du vara revisor i projektet ?

Projektet startade under hösten 2011 med tre testkliniker och genomförs under våren 2012 på 9 kirurgkliniker från Lycksele i norr till Malmö i söder. Med start hösten 2012 kan vi ta emot 10 kliniker per termin, och nu behöver vi alltså fler revisorer till projektet!

Teamet består av en anestesiolog, en till två kirurger, en op ssk, en avd ssk och en an ssk. Processen som revideras är från operationsanmälan till 3 månader efter utskrivning från kirurgisk klinik.

För revisorernas del börjar uppdraget med ett tvådagars seminarium i Stockholm 7-8 september. Det ägnas åt att tillsammans med de övriga i det tvärprofessionella revisorsteamet, gå igenom klinikens rapport, identifiera förbättringsmöjligheter och förbereda sig för platsbesöket på kliniken. Några veckor senare följer ett platsbesök (teamet bestämmer i samråd med kliniken när) och detta tar ca 2 dagar. Därefter sammanställs en rapport och ett åtgärdsprogram tas fram vilket beräknas ta ytterligare ca 1-2 dagar. Efter 6 månader sker en uppföljning av kliniken och detta tar en dag för ett par ur teamet.

Allt som allt tar uppdraget som revisor 5-7 dagar. Tiden ersätts fullt ut av LÖF och LÖF står även för samtliga rese- och boendekostnader.

Intresseanmälan skickas till: saeker-bukkirurgi@patientforsakring.se
Besök gärna vår hemsida: www.patientforsakring.se/Saeker-Bukkirurgi.html

Koagulationsstipendium – Ung i SFAI

Ung i SFAI har i år generöst tilldelats medel av Octapharma för att under 2015 utdela ett stipendium på 25 000 kr till fullvärdig medlem i Ung i SFAI. Tilldelat stipendium kan användas för kongressdeltagande, studiebesök eller specifikt forskningsändamål med anknytning till ämnet koagulation.

Stipendiebeloppet skall utnyttjas före 31 maj 2016. Som Ung i SFAI-stipendiat måste du personligen ta emot ditt stipendium torsdagen den 21:e maj i samband med Ung i SFAI:s vårmöte 2015 i Åby, Östergötland. Du ska även i efterhand dels för Ung i SFAI:s styrelse redovisa hur du använt ditt stipendium, dels kortfattat återrapportera i SFAI-tidningen på vilket sätt stipendiet varit av värde för dig.

Ansökan skall innehålla:
• Beskrivning av sökandes aktuella forskning (på svenska och engelska) på max 2–3 A4-sidor samt en referenslis- ta på publicerade artiklar, postrar och föredrag som hör till den aktuella forskningen
• Kalkyl med redovisning av syfte och beräknade kostnader
• Eventuella övriga handlingar

Ansökan skall vara Ung i SFAI tillhanda per e-post senast fredag 27 februari 2015 .

En stipendiekommitté kommer att utse stipendiaten. I kommittén ingår även undertecknad som representant för Ung i SFAI. Samtliga sökande meddelas inom fem veckor från ansökningstidens utgång.

Vi ser fram emot din ansökan som skickas till:
Erik von Oelreich
Anestesi- Operation- och Intensivvårdskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
erik.vonoelreich@karolinska.se
070- 242 11 79

Till minne av Ulla och Matts Halldin

image1
Matts Halldin

Överläkare Matts Halldin, en av pionjärerna inom Svensk anestesiologi och intensivvård, har som tidigare meddelats avlidit den 21 december 2014 i en ålder av 89 år. Kort därefter avled även hans hustru Ulla, fyra år yngre, tidigare verksam som operationssköterska.  De efterlämnar barnen Magnus, Maria, samt Olof med familjer.

Matts och Ulla Halldin hade djupa rötter till hembygden i Värmland. Efter skolgång för båda i Karlstad knöts de till Karolinska sjukhuset för utbildning, Matts inom den nya specialiteten anestesi, och Ulla som operationssköterska inom kirurgin. Redan som medicine kandidat fick Matts sitt första vikariat 1950 vid anestesiavdelningen på Karolinska sjukhuset, med Torsten Gordh, Sveriges förste anestesiolog, som lärare. Han blev intresserad av den unga specialiteten, där stor pionjäranda rådde, och efter medicine  licentiat-examen 1953 knöts han till den fasta staben narkosläkare på Karolinska sjukhuset. Matts var i sitt arbete en mycket skicklig och noggrann läkare. Han satte alltid säkerheten i främsta rummet. Redan i slutet av 50-talet, fem år efter sin legitimation, blev han överläkare och klinikchef vid Anestesi- och intensivvårdskliniken på Södersjukhuset i Stockholm. På denna mycket krävande post blev han mycket uppskattad, både som kliniker och organisatör, och hade detta uppdrag till sin pensionering.

Matts Halldin gjorde redan under tiden på Karolinska en bestående insats med att organisera de seminarier som kliniken hade, för att belysa uppgifterna inom den nya specialiteten.  Arbetet resulterade i den första svenska läroboken i anestesiologi, ”Narkos och bedövning”, som kom ut 1958. Boken kom i flera utgåvor, och Halldins bok var under flera årtionden den mest använda inom anestesiutbildningen, och blev mycket uppskattad. Den följdes av en helt ny lärobok ”Anestesi”, som utkom 2000 under redaktion av Matts Halldin och Sten Lindahl.

Matts Halldin visad sig vara en framstående pedagog. Han hade förmågan att ur komplicerade ämnen och förhållanden se det väsentliga. Han introducerade ABC (A airway, B breathing, C cirkulation) – utbildningen i Sverige, ett koncept som fortfarande utgör ett av de viktigaste budskapen inom modern hjärt-lungräddning.  Hans stora pedagogiska talanger utnyttjades även av andra organisationer som vill lära ut de nya kunskaperna om återupplivning. Matts Halldin spelade också en stor roll inom föreningen Trafikmedicinska Vetenskaper, TMV, en förening som han var en av initiativtagarna till.  Matts hyllades rikligt för sina insatser inom dessa fält.  Som redaktör för Södersjukhusets tidskrift Opuscula Medica gjorde han också en mycket stor insats. För betydelsefulla forskningsinsatser inom klinisk sjukvård” utdelas sedan 1993 Matts Halldins pris. Matts hade också andra strängar på sin lyra. Han var en litterär person som med framgång producerade både prosa och lyrik.

Tillsammans med andra framstående värmlänningar, Tage Erlander, Rolf Edberg och Bror Rexed, startade Matts Halldin Fryk-Center i Torsby, en anläggning för rehabilitering av unga trafikskadade. Matts hade sett patienternas svåra skador på intensivvården, men han förstod dessutom att den svåra vägen tillbaka till ett aktivt liv krävde ytterligare intensiv rehabilitering, efter de akuta livräddande insatserna.
Matts Halldin gjorde många viktiga insatser inom Svensk förening för anestesi och intensivvård – SFAI – bland annat med utbildningsverksamhet.  Inom föreningen deltog länge både Ulla och Matts, och de var där allmänt uppskattade för sin  kunnighet inom specialiteten och dess utveckling. Matts utnämndes till hedersledamot i SFAI, och 1976 utnämndes han till medicine hedersdoktor vid Karolinska institutet. Regeringen tilldelade honom 1996 guldmedaljen Illis Quorum, en utmärkelse som belönar betydelsefulla gärningar inom kultur och vetenskap till gagn för samhället.

Han kom att göra en viktig insats som en av pionjärerna inom svensk anestesiologi och intensivvård. Ulla och Matts Halldin lämnar ett mycket  ljust minne efter sig.

 

Michael Haney Ordförande SFAI

Martin H:son Holmdahl

Torsten Gordh jr

Sten Lindahl

Dag Lundberg

Lars Wiklund