Nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Den 13/ 9 togs beslutet att inrätta ett nationellt programområde för perioperativ vård, intensivvård och transplantation, vilket SFAI har arbetat för under en längre tid.

I uppdragsbeskrivningen står bl.a. följande:
“Programområdet förväntas inom den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning ha huvudansvaret för ett kunskapsområde som bland annat omfattar perioperativ vård, intensivvård och transplantation. Även frågor kring donation ingår i uppdraget.

Programområdet ska verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Nationella programområden arbetar på uppdrag av Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS).

För att belysa alla delar inom programområdets uppdrag ska ledamöterna hämtas från olika specialiteter och olika professioner. Uppdraget för programområdet är specialitetsövergripande och kräver nära samverkan med andra programområden och samverkansgrupper.”

Detta nya NPO kommer som ytterligare uppdrag leda arbetet i sex regionala programområden (RPO) i Sverige, som därmed också behöver bildas skyndsamt. Hittills finns RPO för perioperativ vård och intensivvård bara för Region Stockholm- Gotland.

Checklista för säker kirurgi 2.0

Checklista för säker kirurgi 2.0 har distribuerats till landets operationsavdelningar.

Checklistan har utvecklats av en arbetsgrupp bestående av deltagare från professionerna med stöd av Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Listan har under arbetets gång testats och använts på några operationsavdelningar i landet samt varit på remiss till de specialitetsföreningar som berörs av den. Bakgrunden till utarbetandet av den nya Checklistan är att tillämpningen av WHO:s checklista på flera håll har blivit försämrad och Löf har tänkt att en uppdaterad variant skulle öka följsamheten. Då denna Checklista för säker kirurgi 2.0 skiljer sig i många avseenden från WHO:s checklista, kommer det att leda till att benämningen WHO inte kan användas för den nya Checklistan för säker kirurgi 2.0.

SFAI anser det värdefullt med en nationell checklista som alla använder och ser flera styrkor i Checklista för säker kirurgi 2.0. Det finns dock en förbättringspotential framför allt i checklistan ”Kontroll inför anestesistart”. På de enheter som har infört/ inför Checklista för säker kirurgi 2.0 är utvärdering viktig och uppföljning kommer att göras via Löf från årsskiftet 2019-2020. SFAI ser fram emot att bidra till kommande uppdateringar av checklistan, ett arbete som är tänkt att ske i Svenskt Kirurgiskt Råds regi, tillsammans med RFOP, Rf AnIva och SPOR.

De punkter som är upptagna på respektive checklista (Kontroll inför anestesistart, Kontroll inför op-start och Avslutning) ska användas och ska inte ändras. Varje klinik/ operationsenhet bestämmer hur respektive punkts aktivitet(-er) utförs. Detta görs i klinikrutiner/ PM, vilka måste vara kända av alla som berörs av dem. Det ställer krav på att rutiner/ PM ska arbetas fram innan Checklista för säker kirurgi 2.0 tas i bruk.

Verksamhetschefen avgör när Checklista för säker kirurgi 2.0 ska införas. Lokala versioner av WHOs checklista för säker kirurgi är därmed tänkta att avvecklas efter hand.

Pelle Gustafson, pelle.gustafson@lof.se, chefläkare på Löf, tar gärna emot frågor, synpunkter och förslag på förbättringar. Det går också bra att kontakta SFAIs styrelse genom styrelsen@sfai.se.

 

SFAI-tidningens fototävling

Skicka in Din bästa anestesi- och intensivvårdsrelaterade bild – vinn ära och fina priser!

SFAI:s viktigaste tillgång är våra medlemmar! Självklart borde därför medlemmarnas dagliga, livsviktiga, insatser få stort utrymme på föreningens olika arenor. Styrelsen utlyser nu därför en fototävling för att hitta omslagsfoton till 2020 års SFAI-tidningar och bildmaterial till föreningens monter, som är under omarbetning.

Temat för tävlingen är anestesi och intensivvård i alla dess former och skepnader! Skicka in Din bästa bild till tidningen@sfai.se, och bifoga titel eller förklarande text samt en kort presentation av Dig själv. Endast fantasin sätter gränserna för tolkningar och uttryck av temat!

Sista datum att skicka in bidrag är den 31/8 2019. Juryn består av medlemmar i SFAI:s styrelse, Malmö Kongressbyrå och Mediahuset, och dess beslut går inte att överklaga. SFAI förbehåller sig också rätten att använda de vinnande bilderna i ovan nämnda sammanhang. För instruktioner kring bildkvalitet etcetera se “Bra att veta om tidningen och materialinskick” som finns i början av varje tidning och på https://sfai.se/sfai/sfai-tidningen/.

De fyra vinnande bilderna kommer att ställas ut i SFAI:s monter under SFAI-veckan i Göteborg 2019. Under 2020 kommer fotona sedan att utgöra omslagsbilder till SFAI-tidningarna och också användas i den moderniserade föreningsmontern på kongresser och möten. Vinnarna kommer även att belönas med presentkort på 1000 kronor vardera. Ta chansen att dokumentera Din vardag och synliggöra något Du tycker är viktigt i vår fantastiska specialitet i hela anestesi­ och intensivvårds-Sverige!

Välkommen med Ditt tävlingsbidrag!

Ny deadline för abstracts till SFAI-veckan

Har du missat att skicka in ditt abstract?
Ingen fara, du har möjlighet att skicka in ändå fram till den nya deadline: 21 maj.
När du får ett abstract accepterat får du:

  • presentera ditt arbete muntligt (även poster)
  • chans att vinna ett pris
  • reducerad avgift till SFAI-veckan*

Information om hur du ska göra för att skicka in ditt abstract hittar du på vår hemsida: www.sfaiveckan.se
Kontakta MKON om du har frågor: oscar@mkon.se.
Det preliminära programmet finns på hemsidan och du hittar det här: PROGRAM

*gäller den som presenterar abstractet på plats.

WFSA Fresenius Kabi Anaesthesia Innovation Awards 2019

Dear WFSA Member Societies,

Applications are now open for WFSA Fresenius Kabi Anaesthesia Innovation Awards 2019, the third and final round of these Awards.

The WFSA and Fresenius Kabi are delighted to announce that we have launched the third round of this unique innovation development awards programme which identifies and supports the development of innovations that have the potential to transform the field of anaesthesia and improve patient safety worldwide.

For information on the award and how to apply, and for Terms and Conditions, please visit our website here: https://www.wfsahq.org/latest-news/latestnews/871-wfsa-fresenius-kabi-anaesthesia-innovation-awards-2019

Kind regards

________________________

Giselle de Castro

Administrative Officer

Olof Norlanders resestipendium 2019

Resestipendium 2019 om 70 000 SEK

Resestipendiet delas ut för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Forskning rörande intensivvård av patienter med immunologiska sjukdomar äger hög prioritet.

Ansökan skall åtföljas av meritförteckning inklusive förteckning över publicerade skrifter respektive föredrag samt innehålla en noggrann redogörelse för forskningsprojektets innehåll och finansiering samt en motivering till valet av utländskt lärosäte.

Ansökan skickas via e-mail till:
PMI-FOU.karolinska@sll.se senast den 3 Oktober 2019.

Stipendiet delas ut i samband med Olof Norlanderdagen i Stockholm

den 28 november 2019, då även Olof Norlanders högtidsföreläsning 2019 kommer att hållas.

Upplysningar lämnas av
Professor Lars I Eriksson, telefon 08-517 723 40  lars.i.eriksson@sll.se
Chefsassistent Marie Eliasson, telefon 08-585 805 53 marie.eliasson@sll.se