Yttrande från SFAI resursgrupp covid-19 avseende publicerat preprint av RECOVERY-studien

Av de uppgifter som framkommer ur det publicerade preprint av manuskriptet bakom RECOVERY studien och som tillsvidare inte genomgått peer review-process följt av publicering, konstaterar vi att det saknas skäl att avråda från behandling med dexamethasone 6 mg per dygn till intensivvårdskrävande covid-19 patienter.

Av samma skäl och intill dess att studien bedömts och eventuellt kompletterats med ytterligare information, kan vi i nuläget inte utfärda en generell rekommendation om att påbörja behandling med dexamethasone eller annan steroid till intensivvårdskrävande covid-19 patienter. Skälet bakom detta är att studien redovisar betydelsefulla skillnader mellan subgrupper, signifikanta cross-over effekter mellan grupperna och det saknas uppgifter om övriga behandling som givits inom begreppet standard-of-care (ex vis antikoagulantia). Relevansen för aktuella svenska förhållande är oklar mot bakgrund av den redovisade mortaliteten.

Så snart RECOVERY studien publicerats kommer en ny bedömning göras och ställningstagande till revision av behandlingsriktlinjen för steroider i samband med intensivvårdskrävande covid-19 ”

 

 

 

intubateCOVID : Avslutad och publicerad

On behalf of the entire study team, would like to extend our sincerest gratitude to your organisation for your endorsement or support of the intubateCOVID study that has been published today in Anaesthesia Journal: “Risks to healthcare workers following tracheal intubation of patients with COVID‐19: a prospective international multicentre cohort study”.

Researchers at your institution played a crucial role in the conduct of this important international study of healthcare workers involved in tracheal intubation. The key results were that around 1 in 10 clinicians involved in tracheal intubation of patients with COVID-19 later reports either symptoms or laboratory-confirmation of COVID-19 themselves. The Advanced Access manuscript can be accessed here and the final manuscript will be available in the coming days.

We thank you and your clinicians for your endorsement of this landmark study, the largest of its kind globally.

Best wishes,

Kariem El-Boghdadly (Chief Investigator, intubateCOVID)

Årets SFAI-vecka flyttad

Årets SFAI-vecka är flyttad till den 3-4 februari 2021, med förmöten och kurser den 2 februari.
Varmt välkomna till Uppsala!

På grund av Covid-19-pandemi har vi valt att flytta fram årets SFAI-vecka till den 3-4 februari 2021.
Vi kommer som vanligt att kunna erbjuda förmöten, förkurser och ett spännande program. Dessutom med ett en del av programmet som behandlar de erfarenheter som finns i samband med Covid-19.

Mer information om detta kommer att finnas på denna sida inom kort.

Vi ses i Uppsala!

Olof Norlanders resestipendium 2020

Karolinska Institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar härmed Resestipendium 2020 om 80 000 SEK.

Resestipendiet delas ut för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Forskning rörande intensivvård av patienter med immunologiska sjukdomar äger hög prioritet.

Ansökan skall åtföljas av meritförteckning inklusive förteckning över publicerade skrifter respektive föredrag samt innehålla en noggrann redogörelse för forskningsprojektets innehåll och finansiering samt en motivering till valet av utländskt lärosäte.

Ansökan skickas till PMI-FOU.karolinska@sll.se senast söndagen den 4 oktober 2020

Stipendiet kommer att delas ut i samband med Olof Norlanderdagen i Stockholm fredagen den 27 november 2020 då även Olof Norlanders högtidsföreläsning kommer att hållas.

Upplysningar lämnas av

Professor Lars I Eriksson
08-517 723 40
lars.i.eriksson@ki.se

Chefsassistent Marie Eliasson
08-585 805 53
marie.eliasson@sll.se

Covid-19 och försenad specialistansökan

KVAST har uppmärksammat den konsekvens av pandemin som nu inställda kurser föranleder tyvärr resulterar i att en del ST-läkare inom planerad tid inte kan skicka in sin specialistansökan. I dagsläget så har vi inga andra lösningar än att invänta första bästa tillfälle för att uppnå de mål inom bland annat specialanestesi som behövs för att bli godkänd som specialist.

Specialisttjänstgöringen är minst 60 månader och alla kompetenser ska vara uppfyllda enligt SOSF 2015:8.

Vår rekommendation är därför att man skickar in sin ansökan när dessa är uppfyllda genom klinisk tjänstgöring eller kurs om så kräver enligt målbeskrivningen, oavsett om det under rådande förhållanden med Covid-19 tagit längre tid. Om av SFAI ej tidigare publicerad kurs genomförs bör man beakta att innehållet i kursen skall stämma mot innehållet under respektive delmål i Utbildningsboken. Exempelvis webbaserade kurser inom delmål 11 (specialanestesi och intensivvård) skall således innehålla både anestesi och intensivvård för att vara intygsgrundande för delmålet.

Det är kursgivares ansvar att planera kurser via digitala verktyg om så är möjligt.

Webinar on Covid-19

The ESA is organizing its first webinar on COVID-19 on Thursday, 26 March 2020 16:00 -17:00 pm (CET).

The access is totally free; no one needs to register, but an ESA Academy account is necessary. You will be re-directed on how to create an ESA Academy account if you do not have one.

Join Webinar here

Nomineringsdags till intensivvårdsstipendier 2020 (Svenska Intensivvårdssällskapet)

Svenska Intensivvårdssällskapet utdelade för första gången, vid den 9:e intensivvårdskursen, november 2004, ett stipendium för bästa svenska intensivvårdsartikel.

2019 utdelades stipendier för nedanstående två artiklar:

 

Årets bästa experimentella artikel inom intensivvård:

Abdominal organ perfusion and inflammation in experimental sepsis: a magnetic resonance imaging study

Marchesi S, Ortiz-Nieto F, Ahlgren KM, Roneus A, Feinstein R, Lipcsey M et al. In., vol. 316:1, s. G187-G196: American Journal of Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology; 2019.

 

Årets bästa kliniska artikel inom intensivvård

Development of an ICU discharge instrument predicting psychological morbidity: A multinational study

Milton A, Schandl A, Soliman IW, Meijers K, van den Boogaard M, Larsson IM et. Al. In., vol. 44:12, s. 2038-2047: Intensive Care Med; 2018.

 

Vi uppmanar nu alla med intresse för intensivvård att lyfta fram någon kollega, som är författare till vetenskaplig artikel rörande intensivvård (experimentell eller klinisk), genom att nominera denna till stipendierna.

 

Innehåll
Stipendierna består av 10 000 SEK vardera samt fritt deltagande i intensivvårdskursen.

Natur
Till stipendiat utses första författaren till den under föregående kalenderår (1 maj 2019 – 30 april 2020) publicerade och nominerade bästa intensivvårdsrelaterade originalartikeln med ursprung från en svensk forskargrupp.

Nominering
Nominering sker via e-mail till Björn Bark: bjorn.bark@med.lu.se

Deadline för nominering är 20 maj. Nomineringen skall, förutom namn-, telefon- och adressuppgifter för både den nominerade och den nominerande, innehålla en skriftlig motivering om högst 300 ord. Den nominerade artikeln skall även bifogas i PDF-format.

Rapport
Mottagare av stipendierna skall under det följande året kortfattat, till Svenska intensivvårdssällskapet återrapportera, på vilket sätt stipendiet befrämjat författarens fortsatta forskningsarbete.

Avropsperiod SK-kurser 2021 öppen

Avropsperioden avseende SK-kurser 2021 är nu öppen och sista svarsdag är 30 mars.
Pga rådande situation planerar man för att genomföra ytterligare en avropsperiod längre fram i vår för de kursgivare som inte haft möjlighet att svara inom utsatt tid.

Information från styrelsen kring Covid-19

Ett omfattande arbete pågår just nu inom vår specialitet för att förbereda oss för en förväntad stor ökning av antalet intensivvårdskrävande patienter med anledning av COVID-19-pandemin. På många håll har man sedan ett par veckor arbetat intensivt med att skapa förutsättningar för en utökning av intensivvårdskapaciteten. Många regioner och sjukhus planerar i nuläget för en femtioprocentig ökning av antalet intensivvårdsplatser, men även för en situation då ännu fler platser behövs. Någon samlad bild finns ännu inte.

SFAI:s styrelse skickade den 18 mars en begäran till socialminister Lena Hallengren om en nationell arbetsgrupp för att arbeta med intensivvården. Det måste finnas en grupp med överblick och beslutsmandat i en svår situation då det behöver göras prioriteringar och fördelning av resurser nationellt. Det är också av stort värde att kunna samordna insatser och utbyta kunskap mellan regionerna. Samma dag höll socialminister Lena Hallengren och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell presskonferens med besked om att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en sådan samordningsfunktion.

SIS har skrivit rekommendationer för intensivvård av COVID-19-patienter och luftvägshantering vid konstaterad och misstänkt COVID-19-smitta utifrån den evidens som hittills finns. Dessa dokument finns publicerade här. Dokumenten är levande, vilket innebär att de kan komma att uppdateras snabbt, så följ utvecklingen på hemsidan.

Alla fysiska möten i SFAI:s regi ställs in t.o.m. 30/6. De enskilda kursledningarna avgör om hela eller delar av möten kan hållas digitalt. Planeringen inför SFAI-veckan 2020 fortsätter dock och vi har en stark önskan om att kunna genomföra mötet.

SFAI:s styrelse har täta och regelbundna möten i syfte att bidra till det intensiva arbete som pågår runtom i landet. Hemsidan kommer att uppdateras efterhand då vi har mer information och alla medlemmar är också välkomna att kontakta oss via styrelsen@sfai.se.

För SFAI:s styrelse
Annette Nyberg