SFAI och SNEMAs råd för handläggning av patienter med ovanliga ärftliga perifera neuromuskulära sjukdomar

Råd vid Perifera ärftliga neuromuskulära sjukdomar finns nu i fliken riktlinjer under rubriken ”Medicinska Råd och Riktlinjer” .

Perifera ärftliga neuromuskulära sjukdomar är många och sällsynta, men alla kommer någon gång att handlägga patienter med någon av dessa sjukdomar.  Framförallt de sjukdomar som orsakas av fel i de snabba fysiologiska processerna kan orsaka specifika problem vid anestesi, graviditet och förlossning, samma gäller en del hereditära neuropatier.

Nu finns råd för handläggande vid flera av dessa sjukdomar. Dokumentet Introduktion instruktion innehåller ”matnyttig” information om dokumenten och hur man kan använda dem.

Enkätstudie luftvägsutrustning anestesi/IVA Sverige

Bakgrund

Komplikationer i samband med luftvägshantering ligger bakom de flesta fall av anestesirelaterad död och svåra skador. I händelse av oväntat svår luftväg är det avgörande att rätt utrustning finns omedelbart tillgänglig och är organiserad på ett adekvat sätt. Trots detta är kunskapen om hur tillgången till luftvägsutrustning ser ut på olika sjukhus i Sverige mycket begränsad.

Som en fortsättning på ett utvecklingsarbete inom ramen för ST på Skånes universitetssjukhus har en enkät utformats för att försöka kartlägga förhållandena på svenska sjukhus. Enkäten består av ett antal flervalsfrågor kring framförallt tillgång till luftvägsutrustning, men även användande av luftvägsalgoritmer och utbildning i hantering av svår luftväg.

Vi hoppas att denna enkät ska ge ökad förståelse för våra förutsättningar att utföra en av narkosläkarens viktigaste uppgifter, och vi är mycket tacksamma för era svar.

 

Svara på enkäten »

SFAIs uppförandekod

SFAI följer de högsta etiska normerna och har en nolltolerans för alla typer av trakasserier även sexuella trakasserier.

SFAIs styrelse har angivit dessa etiska normer i SFAIs uppförandekod.

Rapportering av överträdelser eller misstänkt kränkning enligt denna uppförandekod i samband med SFAI aktiviteter är nu möjligt via SFAIs hemsida. Vi hoppas att den kommer att användas för att säkerställa att kontakt med SFAI är en säker och trevlig upplevelse.

SFAIs uppförandekod

  • SFAI-medlemmar förväntas upprätthålla en hög standard för personligt beteende och att behandla medlemmar och andra medmänniskor med respekt.
  • SFAI har en nolltolerans för alla typer av trakasserier, även sexuella trakasserier.
  • SFAI accepterar inte någon form av diskriminering, vare sig den bygger på kön, ålder, sexuell läggning, ras, etnicitet eller religion.
  • SFAI accepterar inte mobbning, skrämmande eller kränkande beteende mot eller bland sina medlemmar.
  • Eventuella trakasserier, diskriminering eller annan försummelse, ska rapporteras till SFAI omedelbart..

 

Om du har stött på eller misstänkt en kränkning enligt uppförandekoden i samband med SFAI aktiviteter, uppmanar vi dig att rapportera det till SFAI. SFAI kommer att reagera på varje rapport med högsta prioritet och kommer att stödja dem som lämnar in rapporten och offren som har upplevt oönskade beteenden.

Annette Nyberg
Mobil: 070-641 40 55annette.nyberg@vgregion.se
Johan Thunberg
Mobil: 072 – 715 38 57johan.thunberg@regionvasterbotten.se

 

Rapportera anonymt

Du kan även skicka in din rapport helt anonymt genom att använda formuläret nedan.

[torro_form id=”7448″]

God Jul önskar SFAI

Kära SFAI-medlem

SFAI-styrelsen vill önska dig som SFAI-medlem en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi vill också tacka för det stora stöd och engagemang som alla medlemmar visar. Det är genom personligt engagemang och genom levande delföreningar som SFAI genomför de flesta aktiviteterna.

Specialistutbildning och livslångt lärande står i fortsatt fokus. SFAI-veckan 2018 i Linköping planeras för fullt. Programportalen på nätet har gett många bra förslag. Programmet blir verkligen något att se fram emot. Vi hoppas verkligen vi ses i Linköping.

Det finns många små och stora frågor det kommande året. En av det större är att SLS håller på att se över hur man är medlem i SLS. Man vill kollektivansluta alla SFAI-medlemmar till SLS. Detta medför bl a en ökad medlemsavgift för merparten av SFAI’s medlemmar. Mer om både förslag och vad styrelsen anser kan du läsa här »

Via länken ovan kommer du också till den minienkät vi genomför i samband med SLS förslag. Där kan du ge oss besked på av just du anser om förslaget.

 

SFAI-styrelsen genom
Martin Holmer, ordförande

SLS vill kollektivansluta alla SFAI-medlemmar

Vad tycker du? Svara på vår minenkät!

Svenska läkarsällskapet, SLS, ser över hur medlemskapet i SLS ska konstrueras.
Läs förslaget här »

SLS förslag innebär att man frångår dagens individuella medlemskap i SLS. Istället införs en kollektivanslutning av samtliga SFAI-medlemmar till SLS. Det skulle innebära en betydlig höjning av medlemsavgiften i SFAI.

SFAI-styrelsen ställer sig mycket tveksamma till denna föreslagna nyordning. Vi är principiellt emot tvångsanslutning. Vi anser att nuvarande ordning, där individen själv får bestämma, är bra. I nuläget anser vi att de som finner det värdefullt att vara med i SLS också väljer att vara medlem. Det är just värdet av medlemskapet som först behöver utvecklas för att ett större antal läkare ska välja medlemskap i SLS. Det är genom värdeskapande aktiviteter som medlemsantalet i SLS ska öka, inte genom tvång. Idag kan inte SFAI-styrelsen se att vi får tillbaka ungefärlig nytta motsvarande 300 kr/år och SFAI-medlem. Hade SLS t ex erbjudit kansliservice, hemsideservice och annat stöd som varit till direkt nytta för SFAI som förening hade förslaget ställts i ett annat ljus. Nu är nyttan begränsad även för styrelsen och för SFAI som specialistförening.

SLS anger att förslaget är kostnadsneutralt och inte är drivet av att SLS har vikande antal medlemmar och försämrad ekonomi. Flera av specialistföreningarna i SLS som SFAI har dialog med har räknat ut att förslaget sammantaget ger betydligt högre avgifter till SLS. Samma sak gäller för SFAI. Av SFAI’s 1600 medlemmar är 286 också medlemmar i SLS. De 286 medlemmarna betalar idag ca 200 000 kr/år till SLS. Med SLS förslag skulle SFAI betal 480 000 kr/år. En ökning med 240%!

Organisatoriskt tillhör SFAI både läkarförbundet och svenska läkarsällskapet. Man väljer idag själv om man också vill vara medlem i SFAI, Läkarförbundet och/eller SLS.
Den enda tvångsanslutning av medlemmar som finns idag, angiven i SFAI’s stadgar, är att SFAI-styrelsens medlemmar måste vara medlemmar både i SFAI och i SLS.

SFAI har, med nuvarande ordning på Svenska Läkarsällskapets årsmöte, ett antal röster som står i proportion till antalet SFAI-medlemmar som självmant valt att vara med i SLS och det totala antalet SLS medlemmar.

Den som idag vill vara medlem i både SFAI och SLS betalar separat och personligt till SFAI 1000kr/år (2018 års medlemsavgift) och till SLS 700 kr/år.
Nu föreslår SLS att alla medlemmar i specialistföreningarna (organiserade i SLS), däribland även SFAI, per automatik ska bli medlemmar i SLS. Och för detta ska SFAI årligen betala ca 300 kr per medlem i specialistföreningen till SLS. Detta innebär en slags kollektivanslutning, anser SFAI-styrelsen, och leder till en ökning av medlemsavgiften i SFAI på ca 300 kr/år. År 2018 är medlemsavgiften i SFAI 1000kr (1200kr år 2017). Avgiften skulle alltså behöva återigen höjas till ca 1300 kr/år. De som vinner ekonomiskt på förslaget är de som idag är både medlemmar i SFAI och SLS. För denna kategori minskar summan av medlemsavgifter med ca 400 kr/år.

SFAI-styrelsen anser att om detta förslag går igenom måste vi lyfta frågan om att lämna SLS som moderförening vid vårt årsmöte 2018.

För att ta reda på vad du som medlem tycker om förslaget ber vi dig svara på en minienkät:

Svara på enkäten här »

Förnya medlemskapet!

Det är nu dags att förnya medlemskapet i SFAI. Nytt för i år är att man kan betala medlemsavgiften direkt med SWISH.
Vill du hellre betala via bankgiro som tidigare går det självfallet utmärkt.

Logga in sfai/medlemskap/ för att hantera dina medlemsuppgifter. Använd den e-mailadress som finns registrerad för ditt medlemskap i SFAI och det lösenord du fått vid din medlemsansökan. Du kan beställa nytt lösenord genom att klicka på ”begär nytt lösenord” på inloggningssidan. När du är inloggad går det bra att ändra dina kontaktuppgifter (e-mailadress, gatuadress etc.) och övriga uppgifter kring ditt medlemskap.

Vid frågor, kontakta oss via kansli@sfai.se.

Glömt betala medlemsavgift?!

Vi har under senaste året haft problem med inbetalningar av medlemsavgiften. Det beror på flera faktorer, inte minst att fakturan gått ut via mejl och att kansliet inte haft full koll på medlemsregistret. SFAI:s styrelse har precis beslutat att förenkla processen så att vi snart kan betala avgiften online på hemsidan via betalkort, eller via Swish.

För stunden uppmanar vi er att se över om ni faktiskt betalat avgiften för 2015 eller ej! Mer info om avgiften och olika medlemsnivåer finns under Organisation/Medlemsskap. Bankgiro finns längst ned på sidan.

Tack till alla som deltog i SFAI-veckan 2015!

Kära SFAI-medlemmar!

Ett stort och varmt tack till alla som deltog i SFAI-veckan 2015 och gjorde jubileumsmötet till det största i vår förenings historia! Ett särskilt tack till alla våra föreläsare, moderatorer och till alla medarbetare som presenterade de 110 vetenskapliga arbetena! Vi vill framförallt tacka alla medarbetare som avsatt tid och engagemang, såväl i form av lagarbete som individuella insatser, i förberedelsearbetet samt alla arbetsuppgifter under de tre intensiva kongressdagarna! Utan er energi och ert kreativa engagemang hade mötet aldrig blivit en sådan framgång. Vi siktar nu mot fortsättningen och ser fram emot en fantastisk SFAI-vecka 2016 i Karlstad. Se till att vara där och vi vill uppmana alla att boka in nästa års möte redan nu!

Slutligen vill vi tacka SFAI-styrelsen och MCI för handfast support och vägledning samt för att ni gjorde det möjligt att arrangera årets SFAI-vecka som ett fyrverkeri av perspektiv på hur anestesi och intensivvård har utvecklat den moderna hälso- och sjukvården!

För den lokala organisationskommittén samt arrangerande kliniker i Stockholm,
Lars I Eriksson                   David Konrad

 

Individuell fortbildningsplan

Mallen för individuell fortbildningsplan släpps

Som ett steg i vårt arbete att förbättra specialistläkares fortbildning släpper vi nu en mall som kan användas fritt för att lägga upp årets fortbildningsplan. Syftet med fortbildningsplanen är att underlätta för den individuella specialistläkaren att beskriva och dokumentera dess behov av fortbildning, samt i samråd med dess chef planera och utvärdera hur och när dessa fortbildningsbehov kan åtgärdas.
Fortbildningsplanen är uppdelad i kompetensområden som täcker klinisk-akademisk- och organisatorisk kompetens. Under varje rubrik har specialistläkaren möjlighet att dokumentera en självskattning och egna mål, samt att föreslå sätt att uppnå dessa mål. Det kan självklart finnas flera olika sätt att uppnå målen –  allt är tillåtet: egna studier, instruktion från en arbetskamrat, auskultation på egen eller annan klinik, förbättringsarbete på egen klinik, att hålla föreläsning, kurs, workshop, kongress mm. Fortbildningsplanen används även för att utvärdera årets fortbildning.
Använd gärna mallen inför nästa medarbetarsamtal och ge oss återkoppling om dess utformning och innehåll!
Vänligen