12th Hederstierna Laboratory MasterClass symposium 2023

The Hedenstierna Laboratory MasterClass symposium is an academic meeting dealing with physiological mechanisms relevant to intensive care and anaesthesia. Since the start 2011 it has gained a reputation for its quality. High profile scientists present state of the art knowledge about clinical aspects of respiratory failure. You can ask these expert the queations you always wanted to know, since the speakers are asked to engage in discussions. The audience comprises both young and senior specialist in anaesthesia and intensive care who are eager to keep abreast with recent findings.
 This year the theme of the symposium is: “A physiological approach to Respiratory Failure”. Our distinguished speakers are Katerina Vaporidi, Gaetano Perchiazzi, Antoine Vieillard-Baron, Malin Jonsson Fagerlund, Christian Meyhoff, John Laffey and Denise Battaglini who will talk about clinical implications the different phenotypes of respiratory failure, the assessment of respiratory drive and heart lung interactions, self-induced lung injury and pharmacological treatment options as well as the acceptable low and high oxygenation during anesthesia.
Location
📍 ​Auditorium of the
Psychiatry Building:
“Gunnesalen”
Akademiska Sjukhuset
Entrance 10
Uppsala, SwedenWhen? October 13th 2023

Läs mer och anmäl dig på: http://hedenstiernasymposium.com/

Kallelse till årsmöte med föreslagen dagordning inkl motioner

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård kallar sina medlemmar till Årsmöte 2023. Kallelse med föreslagen dagordning enligt nedan, samt med bifogade filer med föreslagen dagordning inklusive motion i sin helhet tillsammans med styrelsens svar, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag finner du i bifogade filer nedan:

 

Kallelse till Årsmöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 2023

Datum: Torsdagen den 21 september

Tid: 16.10

Plats: Umeå Folkets Hus, sal Studion

Föreslagen dagordning

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av mötesordförande
 • 3. Val av sekreterare
 • 4. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 • 5. Godkännande av Kallelse till årsmötet och Dagordning
 • 6. Protokoll från föregående årsmöte
 • 7. Verksamhetsberättelse och årsrapporter
 • 8. Föreningens ekonomi – inklusive rapport från SFAI verksamheter AB
 • 9. Ekonomisk revisionsberättelse
 • 10. Verksamhetsrevisorernas berättelse
 • 11. Ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12. Årsavgift
 • 13. Val av styrelseledamöter, verksamhetsrevisorer och ekonomiska revisorer
 • 14. Val av valberedning
 • 15. Inkomna motioner
  • a. Motion från SFLPA (se motion i sin helhet och styrelsens svar i bifogad fil i Kallelse till Årsmöte nedan)
 • 16. Övriga frågor
 • 17. Mötets avslutning

Välkommen önskar
Maja Ewert

Ordförande SFAI

Bemanning av operationsverksamhet – riktlinje under utarbetning

SFAI får återkommande frågor om krav på narkosläkarbemanning för perioperativ verksamhet. Utöver kravet på att specialistkompetent anestesiolog skall finnas namngiven, välinformerad och omedelbart tillgänglig för varje generell och regional anestesi finns naturligtvis en begränsning i antalet anestesier en individ kan ansvara för. Behovet av direkt närvaro av specialistkompetenta anestesiologer under en anestesi varierar också beroende på patientens förutsättningar, ingreppets art och flertalet andra faktorer. Verksamhetschefen är alltid ytterst ansvarig för att verksamheten bedrivs på ett sätt som väl överensstämmer med lagkrav enligt HSL, Patientlagen, Patientsäkerhetslagen och övriga lagar som reglerar hälso- och sjukvårdens verksamhet, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi.

SFAI ämnar att, utifrån dessa förutsättningar och internationella rekommendationer, arbeta för att ta fram riktlinjer/rekommendationer för bemanning liknande de som redan finns för intensivvård respektive postoperativ vård. Dessa riktlinjer kan dock aldrig att ersätta verksamhetschefens ansvar och verksamhetens behov av att anpassa sin verksamhet efter tillgänglig kompetens och resurser för ett alltigenom patientsäkert perioperativt omhändertagande.

Survey : Use of High-flow Nasal Cannula in Hypercapnic Respiratory Failure (HyFNC)

Dear Colleagues, Non-invasive ventilation (NIV) is part of the initial management of hypercapnic respiratory failure. NIV can be associated with adverse effects including skin damage, limitations with oral access, and interface intolerance which may lead to early termination. High-flow nasal cannula (HFNC) systems deliver highrate humidified oxygen through more tolerable nasal cannula. HFNC can theoretically reduce dead space, reduce inspiratory airway resistance, and augment alveolar recruitment. These physiological benefits help reduce work of breathing while providing oxygen in a carefully controlled manner. Current HFNC guidelines (ERS 2022) suggest a trial of NIV prior to HFNC use in a patient with hypercapnic respiratory failure; however, this is based on low certainty evidence.

Data on the current practice of using HFNC in patients with hypercapnic respiratory failure is lacking. On behalf of the investigators of HyFNC, we invite you to complete an anonymous survey regarding the use of HFNC in hypercapnic respiratory failure.

The objectives of this survey are to identify if HFNC is being used to treat hypercapnic respiratory failure, the types of cases it is being used in, and what clinicians consider treatment failure. This data will be used to help understand the current practice and inform the design of a randomized controlled trial.

The survey is 15 questions and should take approximately 5 minutes to complete.

The survey has been reviewed by the Hamilton Integrated Research Ethics Board under Project #15014. No identifying information will be collected, and all data will be published in aggregate form only. By clicking the link and completing the survey, you are consenting to participate in this voluntary activity. The survey cannot be withdrawn once submitted. Thank you in advance for your participation and support.

https://rsjh.ca/redcap/surveys/?s=HNTWTPWXXPCRKMJH

If you have any questions regarding the survey, please contact:

Kim Lewis, M.Sc, M.D, FRCPC
McMaster University Clinical Investigator
St Joseph’s Healthcare Hamilton Intensivist
kimberley.lewis@medportal.ca

Waleed Alhazzani MD, MSc (epid),DABIM, FRCPC
McMaster University Clinical Investigator
St Joseph’s Healthcare Hamilton Intensivist
waleed.al-hazzani@medportal.ca

Malik Farooqi, MD, FRCPC
McMaster University Clinical Fellow
St Joseph’s Healthcare Hamilton
malik.farooqi@medportal.ca

Påminnelse: Enkät om E-hälsa, hjälpmedel och digitalisering inom den perioperativa vården

Arbetar du inom anestesi eller operation? Vill du delta i en forskningsstudie som syftar till att förbättra vården?
Idag har vi på många platser i Sverige digitala hjälpmedel i den perioperativa processen som till exempel operationsplaneringsprogram eller digitala hälsodeklarationer. Fler hjälpmedel är under utveckling och skulle kunna innehålla funktioner som till exempel påminna patienten preoperativt att sluta ta vissa läkemedel, dubbelduscha, etc.
Med den här enkäten vill vi få en bild av hur personal som jobbar med patienter på anestesi och operation upplever situationen idag och hur framtida digitala funktioner skulle kunna förbättra den perioperativa vården.
Genom att svara på frågorna i enkäten så godkänner du ditt deltagande i studien (etiskt godkänd). Alla svar är anonyma.

Klicka här för att komma till enkäten

Stort tack till dig som deltar!
Vänligen,
forskargruppen hållbar digitalutveckling
Pether Jildenstål, forskningsledare
Kristian Hermander, forskare
Carina Sjöberg, forskare
Katarina Hallén, forskare
Randolph Schnorbus, forskare

Enkät om E-hälsa, hjälpmedel och digitalisering inom den perioperativa vården

Arbetar du inom anestesi eller operation? Vill du delta i en forskningsstudie som syftar till att förbättra vården?
Idag har vi på många platser i Sverige digitala hjälpmedel i den perioperativa processen som till exempel operationsplaneringsprogram eller digitala hälsodeklarationer. Fler hjälpmedel är under utveckling och skulle kunna innehålla funktioner som till exempel påminna patienten preoperativt att sluta ta vissa läkemedel, dubbelduscha, etc.
Med den här enkäten vill vi få en bild av hur personal som jobbar med patienter på anestesi och operation upplever situationen idag och hur framtida digitala funktioner skulle kunna förbättra den perioperativa vården.
Genom att svara på frågorna i enkäten så godkänner du ditt deltagande i studien (etiskt godkänd). Alla svar är anonyma.

Klicka här för att komma till enkäten

Stort tack till dig som deltar!
Vänligen,
forskargruppen hållbar digitalutveckling
Pether Jildenstål, forskningsledare
Kristian Hermander, forskare
Carina Sjöberg, forskare
Katarina Hallén, forskare
Randolph Schnorbus, forskare

Intensivvården i Europa ur anestesiologiska perspektiv

Anestesiologi och intensivvård är en dynamisk klinisk specialitet i ständig och snabb utveckling. Utöver avancerad perioperativ medicin och intensivvård omfattar den även prehospital medicin och akut omhändertagande av svårt sjuka och skadade (critical emergency management) samt avancerad smärtbehandling.

Den europeiska anestesi- och intensivvårdsföreningen (ESAIC) arbetar aktivt för att hos allmänhet och politiker lyfta fram den centrala betydelse europeiska anestesiologer har för att svårt sjuka och skadade människor i Europa dygnet runt kan omhändertas med hög medicinsk säkerhet, kvalitet och effektivitet – något som blivit uppenbart under pandemin. Ett viktigt led i detta pågående arbete har varit att kartlägga europeiska anestesiologers engagemang och ansvarsområden på nationell nivå.

I denna programförklaring  (Eur J Anaesthesiol 2022;39:1–6) redogör ESAIC för framtida behov och resurser för europeisk anestesiologi och intensivvård vad gäller kliniskt arbete, sjukvårdsorganisation, patientsäkerhet, patientnytta, arbetsförhållanden och kompetensförsörjning mot bakgrund av förväntade nya krav på forskning, utveckling och utbildning för att på bästa sätt möta morgondagens utmaningar och förväntningar.