SLS: State of the Art Covid-19

Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner presenterar Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19.

Nu samlar vi läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården till årets viktigaste fortbildning om Covid-19. Vad vet vi? Vad har vi lärt oss? Vad gör vi nästa gång en pandemi drar fram över världen?

Välkommen till ”State of the Art Covid-19” den 15-16 december 2020
Ett webbaserat vetenskapligt möte med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

Två dagar fyllda med vetenskapliga seminarier med inbjudna föreläsare som arbetar i frontlinjen i kampen mot viruset samt diskussionsforum i regi av olika sektioner inom SLS.

Mötet erbjuder även möjlighet till presentation av egna forsknings- och utvecklingsprojekt från svenska forskargrupper.

VAR & NÄR: Mötet är digitalt och äger rum den 15-16 december 2020.
MÅLGRUPP: Mötet vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården.
ANMÄLAN & ABSTRAKT: Anmälan och möjlighet att skicka in abstrakt öppnar i mitten av oktober.
KONTAKTPERSONER:
Sophie Palmquist-Klockhoff, SLS projektledare program@sls.se
Lars-Magnus Andersson, Ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen
lars-magnus.andersson@vgregion.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med SLS vetenskapliga sektioner.

intubateCOVID

Välkomna att delta i det internationella multicenterprojektet intubateCOVID som syftar till att beskriva luftvägshantering hos patienter infekterade med covid-19 samt användande av skyddsutrustning i samband med detta (intubatecovid.org). Studien är för Sverige godkänd av etikprövningsnämnden. Information om projektet och samtycke finner ni bifogat nedan.

Deltagande godkänns först av verksamhetschefen genom mail till malin.jonsson.fagerlund@ki.se och därefter kan ni registrera er luftvägshantering av patienter infekterade med covid-19.

 

/Malin Jonsson Fagerlund, Nationell Koordinator & Annette Nyberg, Ordf SFAI

Inställda kurser/möten (Covid-19)

SFAIs styrelse följer händelseutvecklingen kring Covid-19 och kommer att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regionerna ger. Riktlinjer uppdateras dagligen och skiljer sig ibland åt mellan olika regioner, varför vi inte ger några rekommendationer utan hänvisar till dessa. Några regioner har redan tagit beslutet att ställa in alla utbildningar och resor.

SFAI ställer in alla möten och kurser fram till den 30/6.

SFAI uppdaterar fortlöpande informationen då vi vet mer.

Organisationskommittén för SFAI-veckan och SFAIs styrelse har flyttad SFAI-veckan till 2.-4-februari 2021. (https://mkon.nu/sfai-veckan20)

 

Nomineringsdags till intensivvårdsstipendier 2020 (Svenska Intensivvårdssällskapet)

Svenska Intensivvårdssällskapet utdelade för första gången, vid den 9:e intensivvårdskursen, november 2004, ett stipendium för bästa svenska intensivvårdsartikel.

2019 utdelades stipendier för nedanstående två artiklar:

 

Årets bästa experimentella artikel inom intensivvård:

Abdominal organ perfusion and inflammation in experimental sepsis: a magnetic resonance imaging study

Marchesi S, Ortiz-Nieto F, Ahlgren KM, Roneus A, Feinstein R, Lipcsey M et al. In., vol. 316:1, s. G187-G196: American Journal of Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology; 2019.

 

Årets bästa kliniska artikel inom intensivvård

Development of an ICU discharge instrument predicting psychological morbidity: A multinational study

Milton A, Schandl A, Soliman IW, Meijers K, van den Boogaard M, Larsson IM et. Al. In., vol. 44:12, s. 2038-2047: Intensive Care Med; 2018.

 

Vi uppmanar nu alla med intresse för intensivvård att lyfta fram någon kollega, som är författare till vetenskaplig artikel rörande intensivvård (experimentell eller klinisk), genom att nominera denna till stipendierna.

 

Innehåll
Stipendierna består av 10 000 SEK vardera samt fritt deltagande i intensivvårdskursen.

Natur
Till stipendiat utses första författaren till den under föregående kalenderår (1 maj 2019 – 30 april 2020) publicerade och nominerade bästa intensivvårdsrelaterade originalartikeln med ursprung från en svensk forskargrupp.

Nominering
Nominering sker via e-mail till Björn Bark: bjorn.bark@med.lu.se

Deadline för nominering är 20 maj. Nomineringen skall, förutom namn-, telefon- och adressuppgifter för både den nominerade och den nominerande, innehålla en skriftlig motivering om högst 300 ord. Den nominerade artikeln skall även bifogas i PDF-format.

Rapport
Mottagare av stipendierna skall under det följande året kortfattat, till Svenska intensivvårdssällskapet återrapportera, på vilket sätt stipendiet befrämjat författarens fortsatta forskningsarbete.

Kursportal på gång

SFAI:s styrelse har utsett en uppgrupp med syfte att skapa en webbaserad kursportal för både specialistläkare och ST-läkare. V g se bifogad pdf från presentation av detta projekt inför mötet för chefer och ledare inom anestesi och intensivvård på Arlanda 180126.

SLS vill kollektivansluta alla SFAI-medlemmar

Vad tycker du? Svara på vår minenkät!

Svenska läkarsällskapet, SLS, ser över hur medlemskapet i SLS ska konstrueras.
Läs förslaget här »

SLS förslag innebär att man frångår dagens individuella medlemskap i SLS. Istället införs en kollektivanslutning av samtliga SFAI-medlemmar till SLS. Det skulle innebära en betydlig höjning av medlemsavgiften i SFAI.

SFAI-styrelsen ställer sig mycket tveksamma till denna föreslagna nyordning. Vi är principiellt emot tvångsanslutning. Vi anser att nuvarande ordning, där individen själv får bestämma, är bra. I nuläget anser vi att de som finner det värdefullt att vara med i SLS också väljer att vara medlem. Det är just värdet av medlemskapet som först behöver utvecklas för att ett större antal läkare ska välja medlemskap i SLS. Det är genom värdeskapande aktiviteter som medlemsantalet i SLS ska öka, inte genom tvång. Idag kan inte SFAI-styrelsen se att vi får tillbaka ungefärlig nytta motsvarande 300 kr/år och SFAI-medlem. Hade SLS t ex erbjudit kansliservice, hemsideservice och annat stöd som varit till direkt nytta för SFAI som förening hade förslaget ställts i ett annat ljus. Nu är nyttan begränsad även för styrelsen och för SFAI som specialistförening.

SLS anger att förslaget är kostnadsneutralt och inte är drivet av att SLS har vikande antal medlemmar och försämrad ekonomi. Flera av specialistföreningarna i SLS som SFAI har dialog med har räknat ut att förslaget sammantaget ger betydligt högre avgifter till SLS. Samma sak gäller för SFAI. Av SFAI’s 1600 medlemmar är 286 också medlemmar i SLS. De 286 medlemmarna betalar idag ca 200 000 kr/år till SLS. Med SLS förslag skulle SFAI betal 480 000 kr/år. En ökning med 240%!

Organisatoriskt tillhör SFAI både läkarförbundet och svenska läkarsällskapet. Man väljer idag själv om man också vill vara medlem i SFAI, Läkarförbundet och/eller SLS.
Den enda tvångsanslutning av medlemmar som finns idag, angiven i SFAI’s stadgar, är att SFAI-styrelsens medlemmar måste vara medlemmar både i SFAI och i SLS.

SFAI har, med nuvarande ordning på Svenska Läkarsällskapets årsmöte, ett antal röster som står i proportion till antalet SFAI-medlemmar som självmant valt att vara med i SLS och det totala antalet SLS medlemmar.

Den som idag vill vara medlem i både SFAI och SLS betalar separat och personligt till SFAI 1000kr/år (2018 års medlemsavgift) och till SLS 700 kr/år.
Nu föreslår SLS att alla medlemmar i specialistföreningarna (organiserade i SLS), däribland även SFAI, per automatik ska bli medlemmar i SLS. Och för detta ska SFAI årligen betala ca 300 kr per medlem i specialistföreningen till SLS. Detta innebär en slags kollektivanslutning, anser SFAI-styrelsen, och leder till en ökning av medlemsavgiften i SFAI på ca 300 kr/år. År 2018 är medlemsavgiften i SFAI 1000kr (1200kr år 2017). Avgiften skulle alltså behöva återigen höjas till ca 1300 kr/år. De som vinner ekonomiskt på förslaget är de som idag är både medlemmar i SFAI och SLS. För denna kategori minskar summan av medlemsavgifter med ca 400 kr/år.

SFAI-styrelsen anser att om detta förslag går igenom måste vi lyfta frågan om att lämna SLS som moderförening vid vårt årsmöte 2018.

För att ta reda på vad du som medlem tycker om förslaget ber vi dig svara på en minienkät:

Svara på enkäten här »