Nyheter

Hej ETOS medlem!
Här kommer kallelsen till årsmötet, som äger rum under SFAI och ANIVA veckan i Umeå, 17:15-18:00 den 21 september. Vi har inte fått exakt lokal ännu utan hänvisar till det uppdaterade programmet för mötet.

Agenda för årsmöte
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av protokollförare för årsmötet
5. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, för årsmötet
6. Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av föreningens ekonomiska redovisning (inklusive revisionsberättelse)
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
12. Propositioner och motioner
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av lekmannarevisor
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande


Sveriges Läkarförbund har en forskningsfond för forskning som gäller medicinsk etik eller etik inom sjukvården. Sista ansökan 1 april 2023! Läs vidare och sök på https://slf.se/medlem/stipendier-och-bidrag/forskningsfond/


Utmaningar vid kris, krig och katastrof
Den 24 november gick den årliga Etikdagen av stapeln i Svenska Läkaresällskapets hus. Under dagen diskuterades utmaningar under kriser utifrån olika perspektiv. Vi fick bland annat ta del av Socialstyrelsens kunskapsstöd om hur vården bör prioritera i händelse av krig, kris och katastrofer och när vårdbehovet vida överstiger de tillgängliga resurserna. Vidare belystes begreppet ”Vård som inte kan anstå”, krigssjukvården samt gränssnittet mellan försvaret och civilsamhällets sjukvård. Avslutningsvis diskuterades varför vi tenderar att mer självklart välkomna människor som är närmare oss kulturellt och geografiskt än andra och vad detta betyder för rätten till hälsa som en mänsklig rättighet.

Dagen blev lyckad och samlade över 60 deltagare. Nu kan du ta del av en inspelning från mötet.

För att ta del av inspelningen ange lösenord: Etik2022

Länk till inspelningen


Alma Nordenskjöld Syrous disputerar den 9 december på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet anestesiologi och intensivvård.

Syftet med avhandlingen är att studera beslutsfattandet om att inte inleda, eller avbryta, livsuppehållande behandling på svenska intensivvårdsavdelningar.

Alma Nordenskjöld Syrous
specialistläkare i anestesi-och intensivvård
Foto: Joel Nordenskjöld Syrous

Här kommer hösthälsningar och kort nyhetsbrev från ETOS.

Vi förbereder oss som bäst på ett internat i Stockholm 1-2 december.
Där kommer vi bland annat att slutföra planering av inslag till programportalen för SFAI  & AnIVA veckan 2023 i Umeå. Där återfinns förstås kursen i Etik och det viktiga svåra samtalet, och en hel del annat spännande!

Vi är glada över att samverka med både SIS och SYA mer organiserat under hösten. Det känns viktigt att diskutera etiska frågeställningar tillsammans med andra delföreningar. ETOS ingår också i en arbetsgrupp för framtagandet av ett helt nytt dokument avseende perioperativa behandlingsbegränsningar.

Titta i nästa nummer av SFAI-tidningen information om alla våra aktiviteter under SFAI  & AnIVA veckan.

Som vanligt får ni gärna kontakta oss om ni har frågor, synpunkter eller idéer om vad ETOS ska arbeta med.

Hälsningar
Eva


Årsmöte för ETOS: ETikdelförening inOm SFAI

Årsmötet hålls i samband med SFAI-veckan i Uppsala

Lokal K2 (Digitalt deltagande via denna länk)
Tid 15 Sept 2022, 17-18

Dagordning ETOS årsmöte 2022


ETOS Hybridinternat i Näsåker 9-11 maj 2022

Nu har delföreningen ETOS (delförening för ETik inOm SFAI) funnits i nio månader och vi har diskuterat om vi följer de visioner vi haft och om vi arbetar mot rätt mål. Ett av våra mål har varit att öka engagemang för och medvetenheten om etikfrågor. Det har vi delvis uppnått genom medverkan i SFAI:s mediagrupp.

Vi konstaterar att vi har arbetat hårt med SFAI- & AnIva-mötet i september, vilket var vår avsikt. Under mötesveckan kommer vi att erbjuda en förkurs i etik och svåra samtal och ett symposium som kommer att fokusera på resursbrist inom intensivvården ur olika perspektiv och vad den gör med oss som medarbetare. Vi organiserar även ”Lunch med en expert” som handlar om DCD.

Under internatet har vi arbetat med etikdelen i nya utbildningsboken på uppdrag av KVAST. En av våra målsättningar är att texten skall vara ett handfast stöd för ST-läkare och handledare.

Arbetet med strukturen på hemsidan fortsätter, här är målet att den skall vara intressant och lättöverskådlig med uppdaterad information.

Ett välkommet andningshål i tankearbetet har varit att under internatet få mata de nyfödda lammen på gården.

Under våren har vi blivit tillfrågade att bidra till exempel med den nya utbildningsboken och andra riktlinjer. För liknande uppgifter vill vi gärna starta arbetsgrupper och behöver ert engagemang!

Hör av er till någon i styrelsen vid intresse.

På kvällarna framför brasan finns det utrymme för reflektion, bland annat tänker vi tillbaka på våra COVID-erfarenheter. Under SFAI- & AnIva-veckan kommer vi att vara värdar för en konstutställning, där vi välkomnar era bidrag i form av bilder, filmer eller skrivet material. Tanken är att den skall ge utrymme för hågkomst, eftertanke, framåtblick.