Nyheter

Nyheter från SFAI:s delförening för etik – ETOS.

Det är nästan vår utanför mitt fönster när jag skriver detta, scillan och krokusarna sticker upp ur den nyfallna snön. Typiskt aprilväder!

Vi har precis haft internat med ETOS, och samlade nästan hela styrelsen i två intensiva dagar. Våra tre nya styrelsemedlemmar var med och jag vill passa på att presentera dem här:

Märit Halmin, biträdande överläkare, som arbetar på Södersjukhuset samt är knuten till Centrum för Hälsokriser, Karolinska Institutet.

Adriana Miclescu, som är docent vid Uppsala universitet och klinisk smärtforskare.

Maria Ehlin Kolk, som är specialistläkare och ansvarig för intensivvården i Mora.

Under internatet stämde vi av våra planer framöver, och jag är väldigt nöjd med att vi åter har ett vetenskapligt symposium med tema etik under SFAI & AnIVA-veckan. Där samarrangerar vi liksom förra året med AnIVA. Dessutom fortsätter vi under tema prioriteringar, som ju är ett av fokusområdena för SFAI under 2024. Märit Halmin och Mattias Schindele (vice ordförande i ETOS) är moderatorer under två spännande timmar med inbjudna gäster och interaktivt program.

Många av oss undervisar i olika sammanhang och flera är engagerade i kursen Etik och viktiga samtal som går av stapeln igen den 17 september. Den riktar sig till såväl ST-läkare som specialister samt specialistsjuksköterskor och går i år för sjätte gången.

Här ingår Helena Toss (sekreterare i ETOS), Johan Petersson (kassör i ETOS) och jag själv i kursledningen. Maria håller på med förarbeten till en specialitetsövergripande kurs, preliminärt riktad mot ST-läkare.

När vi förberedde vår verksamhetsberättelse under internatet så konstaterade vi att 121 av er är medlemmar – tack för förtroendet! Vi vill gärna skapa något evenemang för er (och givetvis alla andra SFAI-medlemmar också) och överväger något i webinarieform.

Kontakta oss gärna med förslag på teman!

Bland våra andra projekt kan nämnas en riktlinje för perioperativa behandlingsbegränsningar, som några av er kanske var med på workshop om i Umeå. Den går inom kort ut på bred remiss, och vi är väldigt nyfikna på vilken återkoppling vi kommer att få! Den arbetsgruppen leds av Fredrik Hessulf, adjungerad i ETOS styrelse och specialistläkare på Mölndals sjukhus. Lars Marklund, överläkare på Sunderby sjukhus, Helena Toss och jag själv ingår också i gruppen.

Som ordförande i ETOS sitter jag bland annat med i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation (DME), samt i Organisationen för organdonation (OFO) Mellansveriges Etikråd. Det ger mig möjligheten att bidra till remissarbeten och yttranden bland annat. Inom DME har jag initierat ett arbete om undervisning inom medicinsk etik på olika nivåer inom vår utbildning, och inom OFO arbetar vi till exempel med etiska utmaningar relaterade till DCD (donation efter cirkulationsstillestånd).

Jag ser med spänning fram emot fortsatt arbete i ETOS, och att få höra vilka frågor ni tycker att vi skall arbeta med!

För ETOS

Uppsala april 2024

Eva Hannerz Schmidtke

Ordförande


Sveriges Läkarförbund har en forskningsfond för forskning som gäller medicinsk etik eller etik inom sjukvården. Sista ansökan 1 april 2023! Läs vidare och sök på https://slf.se/medlem/stipendier-och-bidrag/forskningsfond/


Utmaningar vid kris, krig och katastrof
Den 24 november gick den årliga Etikdagen av stapeln i Svenska Läkaresällskapets hus. Under dagen diskuterades utmaningar under kriser utifrån olika perspektiv. Vi fick bland annat ta del av Socialstyrelsens kunskapsstöd om hur vården bör prioritera i händelse av krig, kris och katastrofer och när vårdbehovet vida överstiger de tillgängliga resurserna. Vidare belystes begreppet ”Vård som inte kan anstå”, krigssjukvården samt gränssnittet mellan försvaret och civilsamhällets sjukvård. Avslutningsvis diskuterades varför vi tenderar att mer självklart välkomna människor som är närmare oss kulturellt och geografiskt än andra och vad detta betyder för rätten till hälsa som en mänsklig rättighet.

Dagen blev lyckad och samlade över 60 deltagare. Nu kan du ta del av en inspelning från mötet.

För att ta del av inspelningen ange lösenord: Etik2022

Länk till inspelningen


Alma Nordenskjöld Syrous disputerar den 9 december på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet anestesiologi och intensivvård.

Syftet med avhandlingen är att studera beslutsfattandet om att inte inleda, eller avbryta, livsuppehållande behandling på svenska intensivvårdsavdelningar.

Alma Nordenskjöld Syrous
specialistläkare i anestesi-och intensivvård
Foto: Joel Nordenskjöld Syrous

Här kommer hösthälsningar och kort nyhetsbrev från ETOS.

Vi förbereder oss som bäst på ett internat i Stockholm 1-2 december.
Där kommer vi bland annat att slutföra planering av inslag till programportalen för SFAI  & AnIVA veckan 2023 i Umeå. Där återfinns förstås kursen i Etik och det viktiga svåra samtalet, och en hel del annat spännande!

Vi är glada över att samverka med både SIS och SYA mer organiserat under hösten. Det känns viktigt att diskutera etiska frågeställningar tillsammans med andra delföreningar. ETOS ingår också i en arbetsgrupp för framtagandet av ett helt nytt dokument avseende perioperativa behandlingsbegränsningar.

Titta i nästa nummer av SFAI-tidningen information om alla våra aktiviteter under SFAI  & AnIVA veckan.

Som vanligt får ni gärna kontakta oss om ni har frågor, synpunkter eller idéer om vad ETOS ska arbeta med.

Hälsningar
Eva


Årsmöte för ETOS: ETikdelförening inOm SFAI

Årsmötet hålls i samband med SFAI-veckan i Uppsala

Lokal K2 (Digitalt deltagande via denna länk)
Tid 15 Sept 2022, 17-18

Dagordning ETOS årsmöte 2022


ETOS Hybridinternat i Näsåker 9-11 maj 2022

Nu har delföreningen ETOS (delförening för ETik inOm SFAI) funnits i nio månader och vi har diskuterat om vi följer de visioner vi haft och om vi arbetar mot rätt mål. Ett av våra mål har varit att öka engagemang för och medvetenheten om etikfrågor. Det har vi delvis uppnått genom medverkan i SFAI:s mediagrupp.

Vi konstaterar att vi har arbetat hårt med SFAI- & AnIva-mötet i september, vilket var vår avsikt. Under mötesveckan kommer vi att erbjuda en förkurs i etik och svåra samtal och ett symposium som kommer att fokusera på resursbrist inom intensivvården ur olika perspektiv och vad den gör med oss som medarbetare. Vi organiserar även ”Lunch med en expert” som handlar om DCD.

Under internatet har vi arbetat med etikdelen i nya utbildningsboken på uppdrag av KVAST. En av våra målsättningar är att texten skall vara ett handfast stöd för ST-läkare och handledare.

Arbetet med strukturen på hemsidan fortsätter, här är målet att den skall vara intressant och lättöverskådlig med uppdaterad information.

Ett välkommet andningshål i tankearbetet har varit att under internatet få mata de nyfödda lammen på gården.

Under våren har vi blivit tillfrågade att bidra till exempel med den nya utbildningsboken och andra riktlinjer. För liknande uppgifter vill vi gärna starta arbetsgrupper och behöver ert engagemang!

Hör av er till någon i styrelsen vid intresse.

På kvällarna framför brasan finns det utrymme för reflektion, bland annat tänker vi tillbaka på våra COVID-erfarenheter. Under SFAI- & AnIva-veckan kommer vi att vara värdar för en konstutställning, där vi välkomnar era bidrag i form av bilder, filmer eller skrivet material. Tanken är att den skall ge utrymme för hågkomst, eftertanke, framåtblick.