Om Delföreningen

Hyperbarmedicin är en klinisk subspecialitet där man behandlar sjukdomar och akuta tillstånd i en tryckkammare vid högre tryck än normalt atmsofärstryck (>1bar=100kPa). Patienten andas oxygen (O2) vid ett tryck av 2,4 – 2,8 bar, s.k. hyperbar oxygenbehandling (HBO). Andra tryck och gasblandningar kan användas.

Referensgruppen för Hyperbarmedicin består av medicinskt ansvariga från respektive aktiv HBO enhet i Sverige. Gruppen kan kompletteras med erfarna specialister, oavsett specialitet, förutsatt att de är medlemmar i SFAI. Ordförande utses inom gruppen. Möte skall hållas minst en gång per år samt vid behov.

Delföreningen Hyperbarmedicin

  • utarbetar och uppdaterar SFAI:s riktlinjer inom HBO
  • bistår med råd och expertis till myndigheter och professionella grupper
  • verkar aktivt inom nationella och internationella föreningar/ organisationer