Om SFAI-UF

Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom anestesi och intensivvård i Sverige genom ett aktivt engagemang i frågor avseende undervisning och forskning på grund- och forskarutbildningsnivå. Föreningens medlemmar ska genom föreningens arbete stimuleras att initiera och aktivt deltaga i forsknings- och utvecklingsarbete med anknytning till klinisk anestesi-, intensivvårds – och smärtverksamhet i Sverige. Föreningen ska arrangera kurser och vetenskapliga möten inom ramen för anestesi och intensivvård inkl smärtverksamhet samt utgöra referensgrupp i akademiska frågor rörande anestesi och intensivvård inkl smärtverksamhet inom SFAI. Vidare ska föreningen bistå med råd och expertis till myndigheter och professionella grupper avseende akademiska aspekter på anestesi och intensivvård inkl smärtverksamhet.


Aktuellt

SFAI:s Forskningsforum 2023 SFAI:s delförening för undervisning och forskning (SFAI-UF) ansvarar på uppdrag av SFAI:s styrelse för planering och genomförande av SFAI:s forskningsforum 2023.


Ordförande

Malin Jonsson Fagerlund malin.jonsson.fagerlund@ki.se