Verksamhetsberättelse

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård vid ÖNH-och Plastikkirurgi (SFAIÖP)

Katarina Hallén, Göteborg

 

SFAIs styrelse har gett oss uppdraget att revidera SFAIs luftvägsalgoritm. Under sista året har vår delförening arbetat med att ta fram ett nytt förslag till hantering av svår luftväg. SFAIs styrelse har nu fått förslaget, som efter beslut, kommer att bli den nya luftvägsalgoritmen. Vi har där starkare betonat användningen av videolaryngoskopi och betonat vikten av att kunna fiberoptiskt kunna etablera en säker luftväg via larynxmask. Koniotomi med skalpell, ledare och tub har införts i analogi med DAS riktlinjer. Vi har också lagt till nya avsnitt om obesitas, barn och obstetrisk luftväg, de senare har skrivits i samarbete med SFBABI respektive SFOAI. Texten som rör pediatrisk luftväg kommer att publiceras som ett separat dokument av SFAI.

 

Ihop med svensk öronläkarförening startades en projektgrupp för att initiera nationella rekommendationer för trakeostomivård för vuxna. I denna grupp fanns även en representant för SFAIs delförening för intensivvård, SIS. Detta arbete understödjes av Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Deltagarna bestod av Katarina Hallén, Johan Hellgren, Katarina Olofsson, Matthias Schien, Per Nellgård, Hasse Ejnell och Georgios Papatziamos. Förslaget presenterades till öronläkarnas möte under våren 2017 och revideras efter det gemensamma SFAI/SSAI mötet 2017. Riktlinjerna har tagits emot väl och kan nu läsas på både SFAI hemsidan och LÖF hemsidan. Där kan man beställa olika broschyrer och kort. Det finns även en app, ”klinikappen”, som LÖF tagit fram.

 

Delföreningen anordnar postgraduatekursen Modern Luftvägshantering. De första kurserna hölls på Djurönäset på Värmdö för att sedan flytta till Marstrand. Kurserna hålls vartannat år och har varit populära. Nu kommer vi att flytta kursen till Krusenberg herrgård utanför Uppsala. Nästa kurs kommer att hållas den 14 till 17 maj 2019.

Sk-kurser i hantering av svår luftväg, i Stockholm och Göteborg, har arrangerats av styrelsemedlemmarna Johan Ullman och Per Nellgård.

 

Katarina Hallén

Ordförande SFAIÖP