Verksamhetsberättelse

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård vid ÖNH-och Plastikkirurgi (SFAIÖP)

Årsberättelse 2022-23

SFAIÖP är en förening som samlar ÖNH-och plastikkirurgiskt intresserade anestesiologer.  Föreningen har ett femtiotal medlemmar.  Ingen separat medlemsavgift tas ut för medlemskap i föreningen.

Styrelsen består av Jonas Graf, Linköping, ordförande, Katarina Hallén, vice ordförande, Göteborg, Louise Walther Sturesson, sekreterare, Skåne, ledamöter Robert Sütterlin, Uppsala, Thorey Steinarsdottir, Solna, Stephan Schwager, Örebro, Erik Wikström, Örebro och Petter Huitfeldt, Umeå.

Valberedning är Åse Lodenius och Carolina Persson.

 

Under året har styrelsen för SFAIÖP haft återkommande styrelsemöten med 1-2 månaders intervall, samtliga gånger digitalt.

En arbetsgrupp har bearbetat SFAI:s luftvägsriktlinjer och tankar och frågor från medlemmarna i SFAIÖP har hämtats in.  Flera fysiska och produktiva möten har skett, i Stockholm, Örebro och Linköping. Arbetet bedöms kunna slutföras under hösten 2023.

I samverkan med Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi har ett arbete med revidering av trakealkanylriktlinjer initierats.

 

Aktiviteter under året var deltagande i SFAIANIVA-veckan i Uppsala där en luftvägskurs anordnades dagen innan mötets start.  Kursen ägde rum på Akademiska Sjukhuset och deltagarna var både narkosläkare och narkos-sjuksköterskor.

Kursen var tyvärr inte så välbokad, men det tiotal personer som kom fick lära sig en hel del om avancerad luftvägshantering.

Som tidigare år var fanns olika stationer som fokuserade på olika sätt att hantera luftvägen.  Dessa innefattade bland annat ultraljud av luftvägen, bronkoskopisimulatorer, eFONA, intubation via larynxmask och intubationsvideoskopi av den egna luftvägen(dock utan intubation…), TABASCO-metoden för intubation via larynxmask och andra metoder för luftvägshantering.

 

Flera symposier arrangerades också av föreningen under SFAI-ANIVA-veckan.

 

Under SFAI-ANIVA-veckan hölls också föreningens årsmöte.

 

Den planerade kursen i Modern Luftvägshantering, den s.k. ¨Bakjourskursen¨, som pga covid ställts in vid ett par planerade tillfällen, ägde rum i oktober på vackra Krusenbergs Herrgård utanför Uppsala.

Söktrycket var stort och vi utökade antalet platser något.  Totalt 30 deltagare, varav 10 ÖNH-läkare fick genom falldragningar, diskussioner, föreläsningar och workshops med praktiska övningar ytterligare fördjupa sina redan stora kunskaper om luftvägshantering.  Även fakulteten fick många bra insikter och lärdomar.

 

Under det kommande året kommer arbetet med en uppdatering av SFAI:s luftvägsalgoritm fortgå och slutföras.  Vi ser också fram emot ett aktivt deltagande med luftvägskurs och flera symposier under SFAIANIVA-veckan i Umeå och planering inför 2024 års kurs i Modern Luftvägshantering, som även denna gång kommer äga rum på Krusenbergs Herrgård i oktober.

 

Linköping i juli 2023

 

Jonas Graf, Ordförande SFAIÖP