SFBaBi/AbbVies resestipendium

SFBaBi/AbbVie’s resestipendium

Syfte: Att i första hand stödja icke-disputerade barnanestesiologers deltagande och presentation av vetenskapligt arbete vid internationell kongress i ämnena pediatrisk anestesi eller intensivvård.

Stipendiebelopp: 15.000:-. Beloppet kan rekvireras från SFBaBis kassör.

Behörig att söka stipendiet: Medlem i SFBaBi som inskickat forskningsabstract (poster/oral presentation) till internationell kongress.

Ansökningsförfarande: Den sökande skall skicka kopia på inskickat abstract via e-post till ordförande i bedömningskommittén, se nedan. Bedömningskommittén består av medlemmar i SFBABI:s styrelse från Lund, Göteborg och Stockholm. Kommittén kommer därefter att utse det abstract som kommer att bli föremål för stipendiet. Bedömningen skall främst utgå från vetenskaplig kvalitet men icke-disputerade barnanestesiologers ansökningar kommer att prioriteras vid jämförbar vetenskaplig kvalitet.

Officiell utdelning av stipendiet: Beslut avseende stipendiet kommer att meddelas senast under juni månad 2018. Utdelning av själva stipendiet kommer att ske i samband med det årliga SFAI-mötet. En förutsättning för att få stipendiet är att mottagaren personligen deltar vid utdelningscermonin. Vid nästkommande års höstmöte ska mottagaren presentera sitt arbete för medlemmarna i SFBABI.

Ansökningshandling: I enlighet med ovan skall ansökan, inkluderande kopia på det abstract som skickats till kongressen, översändas per e-post till ordföranden i bedömningskommittén Per Westrin (per.westrin@skane.se).

Sista ansökningsdag: Ansökan kan göras under hela året, dock senast 2018-04-30 för att komma ifråga för utdelning i september 2018.