Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård

Aktuellt

18-09-05

 

SFLPA Årsmöte 2018

Onsdagen 19/9 klockan 17.45-18.45

SFAI-Veckan
Konsert & Kongress
Linköping

Lokal: “Musikalen”

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

 

Mer om SFAI-Veckan:   https://www.mkon.nu/sfai-veckan

   Dagordning:

   Val av mötesordförande och mötessekreterare

   Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

   Fastställande av dagordning

   Fastställande av röstlängd

   Årsmötets behöriga utlysande

   Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

   Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

   Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

   Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

   Revision av stadgar

   Val av ordförande enligt § 5.1

   Val av kassör enligt § 5.1

   Val av övriga ledamöter

   Val av suppleanter

   Val av revisorer

   Val av valberedning

   Mötet avslutas


18-07-17

SFLPA Årsmöte 2018

Onsdagen 19/9 klockan 17.45-18.45

SFAI-Veckan
Konsert & Kongress
Linköping

Lokal: “Musikalen”

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

 

Mer om SFAI-Veckan:   https://www.mkon.nu/sfai-veckan

 

 


17-10-06

 

 

 


16-10-30

Styrelsen 2016-2017 är nu uppdaterad på hemsidan

Maila oss gärna!

sflpa@sfai.se

 


16-09-27

HospQPHCC – Hospital Quality Prehospital Critical Care

 

Verkar det rimligt?

 

Läs mer på “prehospitalkursens”-hemsida

http://www.prehospitalakutsjukvard.se/2016/08/19/hospqphcc-hospital-quality-prehospital-critical-care-33040438

 

 


16-09-09

SFLPA Årsmöte 2016

Onsdagen 21/9 klockan 17.00

SFAI-veckan i Karlstad

Lokal: “Harry Nyqvist”

 


15-12-17

Prehospital traumavård

(Den prehospitala expertgruppens slutrapport)

 

“Denna rapport är en del av arbetet med Socialstyrelsens regeringsuppdrag ” Uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumavård” (S2013/3285/FS) och utgör därför underlag till den slutrapport som Socialstyrelsen lämnar till regeringen 2015. Delprojekt prehospital traumavård har kartlagt den nationella förmågan till prehospital traumavård och presenterar här synpunkter och förslag till hur den framtida prehospitala traumavården bör utformas.”

 

Prehospital Traumavård – Slutversion 2015-02-26

Bilaga 1 – Läkarbemannad prehospital akutsjukvard – sammanställning evidens

 


15-12-17

Välkommen till SFLPA:s nyhetsflöde!

 

Mvh SFLPA webadmin