Forskning

På sjukhus utförs alla mer avancerade procedurer och behandlingar av, eller under överinseende av, läkare. Sverige har få läkarbemannade prehospitala enheter. Som en konsekvens riskerar svensk kvantitativ forskning av läkarbemannad prehospital akutsjuk att bli eftersatt. Kontrasterande mot Sverige har våra Nordiska grannländer och flera Europeiska länder en lång tradition av forskning inom detta område. Exempelvis kan nämnas forskningen på prehospital ECMO, thoracotomi och REBOA.

 

Implementering i svensk ambulanssjukvård av nya avancerade läkarutförda behandlingsmetoder bör ske strukturerat och med hög vetenskaplig förankring. Metoden bör studeras i den svenska prehospitala miljön. SFLPA verkar i Sverige för att facilitera:

  1. Prehospital forskning på svenska läkarbemannade enheter.
  2. En större andel kvantitativa prehospitala studier, gärna av randomiserad design.
  3. Större andel läkare som forskar och doktorerar inom det prehospitala fältet.

 

Det nyligen grundade kommunalförbundet Svensk Luftambulans underlättar med sina läkarbemannade ambulanshelikoptrar ovanstående forskning. Inte bara nationell prehospital forskning utan även internationella multicenterstudier möjliggörs, som t.ex. den pågående nordiska multicenterstudien PHAST om prehospital intubation.

Om du som läkare är intresserad av prehospital forskning är du välkommen att kontakta:

Mikael Gellerfors

mikael.gellerfors@ki.se