2008 Nynäshamn

SFAI:s delförening för obstetrisk anestesi och intensivvård har hållit sitt årligen återkommande möte för obstetriskt intresserade anestesiologer samt obstetriskt intresserade gynekologer. Mötet, som i år var på Nynäs Havsbad 21 – 22 Maj, är ett sätt att presentera nyheter inom området, debattera samt att knyta band med kollegor verksamma inom området. Såväl den akademiska som den sociala biten brukar vara mycket uppskattad och skapar en plattform för fortsatta kontakter efter mötet. I regel brukar vi vara totalt ca 40 deltagare, men i år hade ca 70 deltagare inkl. föreläsare samlats. Temat för årets möte var “säkerhet inom vården”, och vi hade riktat en särskild inbjudan till SFOG – Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi – för att ta oss an de problem, som vi har gemensamt, men kan ha olika sätt att värdera och angripa.

Vid lunchtid första mötesdagen gladde vädergudarna med en klar, solig himmel, som lyckligtvis var närvarande under hela mötet. Patientsäkerhetstemat inleddes med, att ämnet omedelbart sectio behandlades ur såväl anestesiologisk, Gunnar Dahlgren, som obstetrisk, Ann Hjelm, synvinkel. Vibeke Moen presenterade sin aktuella forskning om vätska under förlossning, och visade på, att s-natrium är korrelerat till vätsketillförseln. I en observationsstudie med rutinmässig vätsketillförsel fick 13 % av kvinnorna en hyponatremi på 130 mmol/l eller lägre, och andelen instrumentella förlossningar ökade. Anette Hein tog upp syntocinonanvändningen i landet. I samband med kejsarsnitt bör man inte ge mer än 5 E som bolusdos, och med tanke på biverkningarna på hjärta-kärl ge det långsamt under flera minute. Under eftermiddagen redovisades och diskuterades också flera intressanta fallbeskrivningar. Efter en spännande första halvdag avnjöts under kvällen en gemensam underbar middag, och många nya och gamla kontakter knöts.

Som höjdpunkt hade vi åter lyckats få Martin Dresner, anestesiolog från Leeds General Infirmary, till mötet. Han inledde andra dagen med två mycket uppskattade föreläsningar, dels om hjärtsjukdomar hos den gravida kvinnan, och dels en redogörelse för den senaste CEMACH-rapporten. CEMACH (Confidential Enquiries into Maternal and Child Health – tidigare CEMD; Confidential Enquiries into Maternal Death) är en brittisk nationell organisation, som nagelfar maternella dödsfall i hela landet för att klarlägga orsaker och ta lärdom.

Säkerhetstemat fortsattes sedan med Torsten Mossberg, Socialstyrelsen, som avhandlade, hur Socialstyrelsen kan vara med och utveckla säkerhetsarbetet i vården. Han poängterade, att det viktiga är att ha en säkerhetskultur – inte att hitta syndabockar. Kaj Essinger från LÖF – Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag – visade, vad som händer, när en patient skadas i vården, och att man vid allvarligare skador bör göra en händelseanalys för att förhoppningsvis kunna förbättra rutiner samt minska risken för att samma sak händer igen. Sissel Saltved visade i anslutning till detta en intressant aktuell händelseanalys. Förutom träning av HLR på gravida, Susanne Ledin-Eriksson, hölls också intressanta föreläsningar av Elisabeth Lindholm, som redogjorde för ett interventionsprojekt för obesa kvinnor på sitt sjukhus Danderyd, samt av Charlotta Grunewald, som gick igenom svensk mödradödlighet.

Konceptet med gemensamt möte med obstetrikerna blev mycket lyckat, och vi fick ett par gånger under anmälningstiden utöka antalet deltagarplatser för att få rum med alla, som önskade vara med. Antalet tillgängliga rum på konferensanläggningen satte till slut gränsen för deltagarantalet, som lyckligtvis överensstämde väl med det antal, som ville delta. Vi hade hoppats på ett högt deltagarantal från den obstetriska sidan och gladdes åt, att närmare hälften av deltagarna kom därifrån. Alla var överens om, att möteskonceptet är något att bygga vidare på, och med stor sannolikhet var det inte sista gången, som vi sammanstrålade under dessa former.

Nästa möte i delföreningens för obstetrisk anestesi och intensivvård regi är under planering och kommer att hållas i London 5 mars 2009. Tanken är, att Londonvistelsen inleds med, att man dagen före vårt möte, 4 mars, bevistar “Cases and Controversies in Obstetric Anaesthesia” i regi av den brittiska organsiationen Obstetric Anaesthetists Association, OAA. Boka in dessa datum i era almanackor.

av Michael Rådström, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan. michael.radstrom@vgregion.se, styrelseledamot i SFAI:s delförening för obstetrisk anestesi och intensivvård