Stadgar

§ 1 Ändamål och verksamhet

Föreningens namn är Svensk Förening för Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård (SFTAI).

Föreningen är ideell och utgör en sammanslutning i Sverige av legitimerade läkare verksamma inom
thoraxanestesi och thoraxintensivvård.

Föreningens ändamål är att främja utveckling och samarbete inom thoraxanestesi och thoraxintensivvård i Sverige,
avseende klinisk verksamhet, forskning och utbildning.

Föreningen skall vara en referensgrupp till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) i frågor som gäller
thoraxanestesi och thoraxintensivvård.

Föreningen arrangerar kurser och vetenskapliga möten inom ramen för thoraxanestesi och thoraxintensivvård.
Efter överenskommelse med SFAI:s styrelse kan SFAI verksamheter AB stå som finansiär och ekonomisk garant
vid dessa arrangemang.

Föreningen redovisar sin ekonomi genom skattmästaren i SFAI.

§ 2 Medlemskap

§ 2:1 Medlemmar
Medlemmar skall vara legitimerade läkare och medlemmar i SFAI. Medlemmar skall ha hela eller delar av sin verksamhet
och intresse inom ämnesområdet thoraxanestesi och thoraxintensivvård.

Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen välja den som inom vetenskap eller praktisk verksamhet
gjort särskilt förtjänstfulla insatser inom thoraxanestesi och thoraxintensivvård och/eller betydelsefullt bidragit till föreningens
verksamhet. Hedersledamot har samma ställning som ordinarie ledamot.

Till associerad ledamot kan föreningens årsmöte, på förslag av styrelsen, välja läkare med svensk legitimation med annan
specialitet, med särskilt intresse för thoraxanestesi och thoraxintensivvård, eller person som inom forskning, utbildning
eller vetenskap står thoraxanestesin och thoraxintensivvården nära. Associerad ledamot äger rätt att yttra sig, men har ej
rösträtt.

§ 2:2 Medlemskap
Medlemskap i föreningen inträder automatiskt när medlemsavgiften är erlagd.

§ 2:3 Medlemsavgifter
Medlemmar skall betala årsavgift. Årsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte och skall erläggas inom av årsmötet
fastställd tid. Hedersledamot och medlem som avgått med pension är befriad från årsavgiften.

§ 2:4 Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap i föreningen kan göras skriftligen till styrelsen eller genom att underlåta att betala
medlemsavgift inom föreskriven tid. Medlemskap upphör då medlem avlider.

§ 2:5 Uteslutning

Medlem som ej iakttar sina stadgeenliga förpliktelser gentemot föreningen eller uppsåtligen skadar eller motarbetar dess
intressen kan, av styrelsen, uteslutas ur föreningen.

Utesluten medlem äger hänskjuta frågan om uteslutning till årsmöte genom anmälan därom till styrelsen inom en månad
från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

§ 3 Styrelse

Styrelsen har att verkställa årsmötets beslut, ansvara för föreningens löpande verksamhet, ansvara för föreningens
räkenskaper och redovisa dessa för skattmästaren i SFAI, samt i övrigt tillse att föreningen fyller sina ändamål.

Föreningens styrelse skall bestå av 6 ordinarie ledamöter som väljs på årsmötet för en period på två år i taget, med
iakttagande av att det varje år väljs 3 ledamöter samt genomförs fyllnadsval till ersättande av styrelseledamot
som avgått innan mandatperiodens slut. Fyllnadsval skall då omfatta återstående mandatperiod för platsen.
En ledamot skall vara föreningens ordförande, en annan föreningens sekreterare och en tredje ledamot skall vara
ekonomiansvarig. Ordföranden, sekreteraren och den ekonomiansvarige skall kunna väljas för högst tre konsekutiva
mandatperioder. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Styrelsens sammansättning skall vara sådan att ingen klinik
får ha mer än en ledamot. Det är önskvärt att flera kompetensnivåer finns representerade i styrelsen.

Avgår ledamot före mandattidens utgång skall en ny adjungerad ledamot utses av styrelsen för tiden till nästkommande
årsmöte.

Styrelsen äger rätt att då så erfordras till sig adjungera lämpliga personer.

§ 4 Styrelsens sammanträden

Ordinarie styrelsesammanträde äger rum efter beslut av ordföranden. Extra styrelsesammanträde äger rum då minst
3 styrelseledamöter så påfordra. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden. Kallelsen skall vara skriftlig
och innehålla samtliga kända ärenden som skall behandlas på sammanträdet. Kallelsen skall vara utsänd senast
14 dagar före sammanträdesdagen.

Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röster har
ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter
är ense om beslutet.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras över samtliga förekommande ärenden. Protokollet skall undertecknas av
ordföranden och sekreteraren samt justeras av ytterligare en vid sammanträdets början utsedd styrelseledamot. Kopia av
protokollet skall tillsändas ledamöterna senast 30 dagar efter sammanträdet.

§ 5 Valberedning

Valberedningen, bestående av 2 personer med möjlighet att inneha befattningen högst två konsekutiva mandatperioder om ett år vardera, skall avge förslag till val av styrelseledamöter. Valberedning utses vid ordinarie årsmöte. Från varje enhet
inhämtar valberedningen, inför årsmötet, förslag på en person till styrelseledamot och avger sedan förslag till val.

§ 6 Årsredovisning

Styrelsen skall senast fem veckor före ordinarie årsmöte till SFAI:s skattmästare överlämna protokoll och
förvaltningsberättelse samt övriga handlingar som SFAI kräver för att kunna fullgöra sitt ekonomiska ansvar.

§ 7 Revision
Föreningens verksamhetsberättelse och räkenskaper skall tillsändas SFAI:s skattmästare som ansvarar för
den ekonomiska redovisningen.

§ 8 Årsmöte

Ordinarie årsmöte äger rum på dag som bestäms av styrelsen.

På ordinarie årsmöte skall dagordningen innehålla:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen

3. Val av ordförande

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare

6. Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

9. Föredragning av SFAI:s ekonomiska redovisning

10. Beslut om resultatdisposition

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. Propositioner och motioner

13. Fastställande av årsavgift

14. Presentation av nya medlemmar

15. Val av styrelseledamöter

16. Val av valberedning

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske skriftligen till samtliga föreningsmedlemmar senast 30 dagar före utsatt datum.

All omröstning skall vara öppen, men val skall, om medlem så begär, ske genom sluten omröstning.

Beslut på stämman fattas med enkel majoritet med utslagsröst för mötets ordförande. Vid lika röstetal avgörs val genom
lottning.

Vid årsmöte äger varje medlem en röst. Rösträtt kan överlåtas genom skriftlig fullmakt. Medlem får ej bära mer än en fullmakt.

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall skriftligen lämnas till styrelsen senast 21 dagar före årsmötet.

Kopia av protokollet skall tillsändas medlemmarna senast 30 dagar efter årsmötet.

§ 9 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen eller, då det för uppgivet ändamål påfordras, av minst en fjärdedel av
föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas inom 30 dagar från det styrelsen erhåller begäran enligt första

stycket. Kallelse skall ske skriftligen senast 21 dagar före utsatt datum och kopia av protokollet skall tillsändas
medlemmarna senast 30 dagar efter mötet.

§ 10 Ändring av stadgarna

För ändring av föreningens stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet av samtliga röstberättigade på två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst 2 månader före årsmötet
till styrelsen. Förslag om stadgeändring skall, åtföljd av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt med
kallelsen till årsmötet.

§ 11 Föreningens upplösning

Vid föreningens upplösning skall eventuell behållning tillfalla SFAI.

Upplösning av föreningen beslutas med två tredjedelars majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav det ena
skall vara ordinarie årsmöte.

 

Dessa stadgar är fastställda vid årsmötet i Svensk Förening för Thoraxanestesi och Thoraxintensivvård den 23 maj 1997.