Enkätstudie luftvägsutrustning anestesi/IVA Sverige

Bakgrund

Komplikationer i samband med luftvägshantering ligger bakom de flesta fall av anestesirelaterad död och svåra skador. I händelse av oväntat svår luftväg är det avgörande att rätt utrustning finns omedelbart tillgänglig och är organiserad på ett adekvat sätt. Trots detta är kunskapen om hur tillgången till luftvägsutrustning ser ut på olika sjukhus i Sverige mycket begränsad.

Som en fortsättning på ett utvecklingsarbete inom ramen för ST på Skånes universitetssjukhus har en enkät utformats för att försöka kartlägga förhållandena på svenska sjukhus. Enkäten består av ett antal flervalsfrågor kring framförallt tillgång till luftvägsutrustning, men även användande av luftvägsalgoritmer och utbildning i hantering av svår luftväg.

Vi hoppas att denna enkät ska ge ökad förståelse för våra förutsättningar att utföra en av narkosläkarens viktigaste uppgifter, och vi är mycket tacksamma för era svar.

 

Svara på enkäten »