European Diploma in Anaesthesiology and Intensive care (EDAIC)

EDAIC är en gemensam europeisk specialistexamen som administreras via European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) i Bryssel. Den består av två delar, part I och II. Part I är en skriftlig examination som kan göras när som helst under utbildningen eller senare. Part II är muntlig och görs tidigast året då man blir färdig specialist. I vissa länder, till exempel Schweiz och Polen, är EDAIC obligatorisk för att man ska kunna ta ut sin nationella specialistkompetens. I Sverige avgör det individuella ST-kontraktet om ST-läkaren ska genomgå proven och i så fall vilka delar som ska vara godkända. För proven tas det ut avgifter och det varierar om hela eller delar av denna betalas av arbetsgivaren.

Part I /ITA

Man kan skriva Part I i 40-50 länder i och utanför Europa, i Sverige för närvarande i Uppsala och Lund. Alla som skriver får frågorna på engelska och de som önskar kan samtidigt få en översättning till franska, italienska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, turkiska, tyska eller ungerska. Skrivningen ges samtidigt på samtliga orter, i regel under en lördag kring månadsskiftet september-oktober.
Skrivningen består av ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass om två timmar vardera med en lunchpaus emellan. Under varje pass får man ta ställning till om vart och ett av 300 påståenden är sanna eller falska i en sk MCQ (multiple choice questions). Påståendena är indelade i grupper om fem påståenden inom ett gemensamt område. Förmiddagspasset består av frågor inom grundvetenskaper av betydelse för anestesi och intensivvård, till exempel fysiologi, anatomi, farmakologi, fysik, neurofysiologi, monitorering och statistik. Eftermiddagspasset är inriktat på klinik, till exempel generell och regional anestesi, intensivvård samt intern- och akutmedicin. Svaren förs in på särskilda formulär vilka samlas in och först efter rättningen fastställs gränsen för godkänt prov. Part I anses som en svår skrivning och ett godkänt resultat kräver omfattande förberedelser av de flesta.

Mer info om förberedelser, provets utformning och exempelfrågor finns på ESAIC:s hemsida.

Det finns möjlighet att till en reducerad kostnad skriva Part I flera gånger under sin ST. Denna variant kallas In training assessment (ITA), går samtidigt med Part I och är även på nästan alla sätt identisk med den ”skarpa” Part I. En skillnad är att verksamhetschefen/studierektorn får reda på det individuella resultatet att använda tillsammans med ST-läkaren som vägledning under fortsättningen av ST.

OLA – On-Line Assessment / HOLA – Home On-Line Assessment

OLA är en digital version av Part I som ges varje vår. Det är ett utmärkt verktyg att följa sin kunskapsutveckling och identifiera kunskapsluckor, samt förbereda inför Part I. Frågorna har samma struktur som Part I, med 2x 60 MCQ:s med fem påståenden vardera som ska markeras som sann/falsk för varje fråga. På förmiddagen är det grundvetenskaper och på eftermiddagen kliniska frågor. I Sverige ges OLA under 2021 i 17 olika städer.  OLA:n kan göras på 11 olika språk. Kostnaden är betydligt lägre än för Part I eller ITA. Sedan 2022 erbjuder ESAIC också HOLA, Home On-Line Assessment, samma test som kan utföras under motsvarande omständigheter vid ett självvalt tillfälle under en tvåveckorsperiod.

Part II

Efter att ha blivit godkänd i Part I har man kvalificerat sig till den muntliga Part II som anordnas i Uppsala, i regel på våren/försommaren, eller digitalt online. I Uppsala kan man välja mellan engelska eller ”skandinaviska” medan provet online och på andra ställen i Europa kan avläggas på franska, spanska, portugisiska, polska eller tyska. Den ges på olika centra vid olika tidpunkter under året.
Även Part II tar en dag i anspråk och består av fyra pass om 25 minuter då en EDAIC-aspirant ensam får visa sina kunskaper för två examinatorer åt gången. Under varje pass avhandlas oftast fyra till fem områden och det första av dessa områden får man möjlighet att förbereda sig på en stund innan. De två förmiddagspassen rör sig kring grundvetenskaper med tonvikt på farmakologi respektive fysiologi men frågor om exempelvis anatomi och monitorering förekommer också regelbundet. Eftermiddagspassen ägnas åt kliniska frågeställningar med tonvikt på intensivvård respektive anestesi. I allmänhet får man tolka två röntgenbilder under eftermiddagspassen.

Part II syftar inte i första hand till att kontrollera rena faktakunskaper utan på förmågan att gripa sig an ett ämnesområde eller ett patientfall på ett systematiskt och omdömesgillt sätt. De som genomgår Part II har ju alla klarat Part I och godkändfrekvensen av Part II är i regel betydligt högre än Part I (ofta 60-75%). Exempelvis klarar nästan alla våra skandinaviska läkare den kliniska delen av Part II utan problem. Om man behöver gå upp en andra gång är avgiften reducerad.

Mer information om EDAIC finns på ESAIC:s websidor