European Diploma in Anaesthesiology and Intensive care (EDAIC)

EDAIC är en gemensam europeisk examen som administreras via European Society of Anaesthesiology (ESA) i Bryssel. För att få ta ut examen måste man vara specialistkompetent eller i slutet av sin ST samt blivit godkänd på både ett skriftligt (Part I) och ett muntligt prov (Part II). I vissa länder, till exempel Schweiz och Polen, är EDAIC obligatorisk för att man ska kunna ta ut sin nationella specialistkompetens. I Sverige avgör det individuella ST-kontraktet om ST-läkaren ska genomgå proven och i så fall vilka delar som ska vara godkända. För proven tas det ut avgifter och det varierar om hela eller delar av denna betalas av arbetsgivaren.

Prof. Mikael Bodelsson, Lund

Part I

Man kan skriva Part I på flera ställen i och utanför Europa, bland annat i Lund, Oslo, Uppsala och Åbo. Alla som skriver får frågorna på engelska och de som önskar kan samtidigt få en översättning till franska, italienska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovenska, spanska, turkiska, tyska eller ungerska. Skrivningen ges samtidigt på samtliga orter, i regel under en lördag kring månadsskiftet september-oktober.
Skrivningen består av ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass om två timmar vardera med en lunchpaus emellan. Under varje pass får man ta ställning till om vart och ett av 300 påståenden är sanna eller falska. Påståendena är indelade i grupper om fem stycken inom ett gemensamt område. Exempel på skrivningens utformning hittar du här. Förmiddagspasset består av frågor inom grundvetenskaper av betydelse för anestesi och intensivvård, till exempel fysiologi, anatomi, farmakologi, fysik, neurofysiologi, monitorering och statistik. Eftermiddagspasset är inriktat på klinik, till exempel generell och regional anestesi, intensivvård samt intern- och akutmedicin. Svaren förs in på särskilda formulär vilka samlas in och först efter rättningen fastställs gränsen för godkänt prov. Part I anses som en svår skrivning och ett godkänt resultat kräver omfattande förberedelser av de flesta.
Det finns möjlighet att till en reducerad kostnad skriva Part I flera gånger under sin ST. Denna variant kallas in training assessment (ITA), går samtidigt med Part I och är även på nästan alla sätt identisk med den ”skarpa” Part I. En skillnad är att verksamhetschefen/studierektorn får reda på det individuella resultatet att använda tillsammans med ST-läkaren som vägledning under fortsättningen av ST. Det finns möjlighet att skriva en variant av ITA på distans, ”on line assessment” (OLA). OLA kan för närvarande bara skrivas på ett fåtal ställen men antalet orter förväntas stiga.

Part II

Om man blivit godkänd i Part I har man kvalificerat sig till den muntliga Part II som i Skandinavien endast anordnas i Uppsala, i regel på våren/försommaren. I Uppsala kan man välja mellan engelska eller ”skandinaviska” och på andra ställen i Europa finns även möjlighet att för dem som vill avlägga provet på franska, spanska eller tyska. Även Part II tar en dag i anspråk och består av fyra pass om 25 minuter då en EDAIC-aspirant ensam får visa sina kunskaper för två examinatorer åt gången. Exempel på en Part II session hittar du här. Under varje pass avhandlas oftast fyra till fem områden och det första av dessa områden får man möjlighet att förbereda sig på en stund innan. De två förmiddagspassen rör sig kring grundvetenskaper med tonvikt på farmakologi respektive fysiologi men frågor om exempelvis anatomi och monitorering förekommer också regelbundet. Eftermiddagspassen ägnas åt kliniska frågeställningar med tonvikt på intensivvård respektive anestesi. I allmänhet får man tolka ett EKG och en lungröntgenbild under eftermiddagspassen.
Part II syftar inte i första hand till att kontrollera rena faktakunskaper utan på förmågan att gripa sig an ett ämnesområde eller ett patientfall på ett systematiskt och omdömesgillt sätt. De som genomgår Part II har ju alla klarat Part I och godkändfrekvensen av Part II är i regel betydligt högre än Part I (ofta 80-90 %). Exempelvis klarar nästan alla våra skandinaviska läkare den kliniska delen av Part II utan problem.

Mer information om EDAIC på ESA:s websidor