Fortbildningsföreläsningar för specialistläkare

SFAI’s fortbildningsföreläsningar

Målet är att skapa en sammanställning föredrag inriktade till svenska specialister inom anestesi och intensivvård. Föreläsningarna ska täcka det som SFAI’s delföreningar anser är viktigast att allmänna specialister inom vår specialitet, ska känna till för att hålla sig à jour.

Föredragen kan bestå av grundläggande teori t ex hur ’nya’ antikoagulantia fungerar, kliniska rön t ex hur olika tillstånd ska behandlas, eller åtminstone delvis organisatoriska t ex hur MEOWS kan implementeras och användas.

Föreläsningarna hålls årligen som en ’förkurs’ till SFAI (/SSAI) mötet och förhoppningen är att denna kurs är av stort fortbildningsvärde. Föreläsningarna spelas även in och görs tillgängliga på sfai.se så at medlemmar kan titta på filmerna när det passar, t ex under ett lugnt jourpass eller på klinikmöte när inget annat har planerats in. Logga in via www.sfai.se/login , följ därefter länken till fortbildningsföreläsningarna.

Planen när fortbildningsprogrammet påbörjades år 2016, var att varje delförening skulle skapa ett ’treårs program’ så att varje föreläsning skulle uppdateras och göras om var tredje år. Tittar man som specialist på samtliga föreläsningar får man en någorlunda heltäckande uppdatering under varje treårsperiod.

Planen är även att skapa en teoretisk tenta som kan användas för att visa att han har tittat på föreläsningarna som ett fortbildningsmoment. Detta har dock inte förverkligats ännu.

Årets föreläsningar kommer att hållas inför SFAI/SSAI mötet i Malmö den 5-6/september 2017. Preliminärt schema finns här.

Vi behöver en kollega som kan tänka sig moderera dessa föreläsningar i år! Vänligen hör av dig.

Owain Thomas åt SFAIs Styrelse april 2017. odt@cantab.net .

 

Preliminära 3 års program

SFBaBi: Barnanestesi- och intensivvård
Angela Hanson

2016
Barnluftväg i lugn och ro
Den problematiska barnluftvägen

2017
RSI hos barn – när och hur?
Vilka blodtryck är acceptabla hos barn?
Sedering av kritiskt sjuka barn

2018
Premedicinering och uppväckningsoro
Hjärtsjuka barn på länssjukhus
Oväntat sjuk bebis – från förlossning till BIVA

SFAne

2016
Malign hypertermi
Anafylaxi

2017
Anestesi vid endokrinsjukdom
Intraoperativ cardiac output monitorering

2018

SFAIÖP (ÖNH Anestesi)

2016
Jet ventilation

2017
Luftvägsalgoritm

2018
Larynxpatologi

SIS (Intensivvård)

2016
Sepsis: diagnos och initial handläggning
Sepsis: behandling efter installation på IVA

2017
Massiv GI blödning
Svamp: diagnostik och behandling
Nutrition på IVA

2018
Prognos vid onkologiska och hematologiska sjukdomar
Problem och möjligheter med ProACT

SPOV (Postoperativ)

2016
Postoperativ smärta
Postoperativ illemående

SFRA (Regionalanestesi)

2016
Regionala blockader: övre extremitet
Koagulation och komplikationer vid blockader till övre extremiteten

2017
Regionala blockader till nedre extremitet
Lokalanestetika

2018
Centrala blockader
Bålblockader

SFTAI (Thoraxanestesi)

2016
Hemodynamiska mål samt val av vasoaktivamedel till hjärtsjuka patienter.
Nya orala antikoagulantia

2017
Akut kirurgi hos patient med pågående AMI. Hur gör man?
ECMO: när och hur?

2018

Hjärtsvikt

SFLPA (Prehospitalt)

2016
Primärt omhändertaga de av skallskador

2017
Transport av kritiskt sjuk patient

2018

SFAIUF (Akademiska delföreningen)

SFNN (Neuroanestesi och neurointensivvård)
Delföreningen vilar.

Donation

2016
Identifikation av donator
Bestämmande av människans död med direkta kriterier

2017
DCD: donation after cardiac death

2018