IVO:s generaldirektör Gunilla Hult-Backlund tänker nytt!

På VC-mötet 30 jan berättar IVO:s generaldirektör Gunilla Hult-Backlund om sin syn på tillsynsmyndighetens uppdrag och arbete. Hon har ett extra intresse av just våra patientsäkerhetsfrågor eftersom hon har en bakgrund som narkossköterska.

IVO:s uppgifter är att arbeta för ökad patientsäkerhet och GHB är självkritisk när del gäller IVO:s och andra myndigheters åsikter som ofta lett till att sjukvårdsproblem åtgärdas med rutiner och riktlinjer och överdokumentation. Bättre kommunikation och mindre dokumentationskrav bör leda till säkrare vård. Nuvarande läge i tillsynen kan beskrivas med citatet: “Reaching the goal, but missing the point!”.
Hon tar också upp info-säkerhet som ett prioriterat ämne för IVO:s tillsyn.

Anestesi och Intensivvård är högriskverksamheter men med en låg andel negativa händelser och vårdskador. Under 2014 har IVO kommit fram till beslut i 71 enskilda klagomål, och riktar kritik mot vårdgivaren eller enskild anställd i ca en tredjedel av fallen Under samma period har IVA hanterat 50 lex Maria-ärenden.