Hur det verkligen fungerar – 2017

Datum: 27 - 29 sep, 2017

Plats: Ersta Konferenscenter, Stockholm

En farmakologikurs skräddarsydd för anestesiologer, både ST och erfarna specialister.

Hur fungerar egentligen receptorer, jonkanaler, second messengers, inward rectifying potassium channels… Behöver jag kunna så mycket cellbiologi för att få mitt induktionsmedel att bita? Vad säger det oss att fentanyl har en terminal halveringstid på åtskilliga timmar? Vilka är de nyare farmakokinetiska begreppen som beskriver egenskaperna hos läkemedel i anestesiologisk verksamhet? Är de rent av enklare än de traditionella?

Upprinnelsen till denna kurs var att initiativtagarna länge önskat att själva få gå en sådan. Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SFAI riktar sig till dig som är nyfiken på vad man idag vet om ”HUR DET VERKLIGEN FUNGERAR”. Ambitionen är att ge en djup insikt utan att det krävs omfattande förkunskaper och utan att det blir så torrt och tråkigt som klassisk farmakologi ibland framställs.

Dag 1: Basala farmakologiska principer för hur droger verkar
Dag 2: Anestesiologisk farmakologi i perifera nervsystemet
Dag 3: Anestesiologisk farmakologi i centrala nervsystemet

Anmälan
senast 15 augusti 2017
www.hurdetverkligenfungerar.se

Vid frågor kontakta Ann Norberg, ann.norberg@sll.se
Perioperativ Medicin och Intensivvård,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
eller info@hurdetverkligenfungerar.se

Pris
inkl moms: 8500 SEK för SFAI-medlem, 9500 SEK för icke medlem. Logi igår inte, bokas av kursdeltagare.

Lars I Eriksson, Rolf Sandin, Malin Jonsson Fagerlund

Bifogade filer