Workshop om brukarmedverkan i forskning

Datum: 17 apr, 2018

Plats: Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation arrangerar den 17 april en workshop om brukarmedverkan i klinisk forskning i syfte att höja kunskapsnivån inom området, såväl i Läkaresällskapet som i forskarsamhället som helhet.

Aktiva forskare med egen erfarenhet av brukarmedverkan deltar i mötet tillsammans med företrädare för Läkaresällskapets vetenskapliga sektioner, patientorganisationer, SBU, Forte och Vetenskapsrådet.

Varmt välkomna!

Dagen är kostnadsfri. Anmälan senast den 26 mars.

Mer information och bokning