Kallelse till årsmöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 2021

Välkommen till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds årsmöte 2021. Deltagande i möte kommer kunna ske fysiskt såväl som digitalt. Bifogat finns kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag inför 2021-22.

 

Tid Torsdagen den 23 september 2021 kl 15.50-16.50
Plats Conventum (kongresscenter) Örebro, sal 2
Digitalt Anmälan här senast 22/9

 

Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
§4 Kallelse och dagordning
§5 Protokoll från föregående årsmöte
§6 Verksamhetsberättelse och årsrapporter
§7 Föreningens ekonomi – inklusive rapport från SFAI Verksamheter AB
§8 Ekonomisk revisionsberättelse
§9 Verksamhetsrevisorernas berättelse
§10 Ansvarsfrihet för styrelsen
§11 Årsavgift
§12 Val av styrelseledamöter och verksamhetsrevisorer
§13 Val av valberedning
§14 Övriga frågor
a Förslag att välja Eva Selldén som adjungerad ledamot under verksamhetsåret
§15 Mötets avslutning

Välkomna!

Annette Nyberg

Ordförande