Kallelse till Årsmöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 2022

Kallelse till Årsmöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 2022

Datum: Torsdagen den 15 september Tid: 16.10
Plats: Uppsala Konsert & Kongress, sal C

Föreslagen dagordning

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande
§3. Val av sekreterare
§4. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
§5. Godkännande av Kallelse till årsmötet och Dagordning
§6. Protokoll från föregående årsmöte
§7. Verksamhetsberättelse och årsrapporter
§8. Föreningens ekonomi – inklusive rapport från SFAI verksamheter AB
§9. Ekonomisk revisionsberättelse
§10. Verksamhetsrevisorernas berättelse
§11. Ansvarsfrihet för styrelsen
§12. Årsavgift
§13. Val av styrelseledamöter, verksamhetsrevisorer och ekonomiska revisorer

  1. Mandatperiod för vice ordföranden: Ny 3-årsperiod i stället för fyllnadsval på 2 år
  2. Valberedningens förslag
  3. Förslag ekonomiska revisorer

§14. Val av valberedning

§16. Övriga frågor

a. Inga inkomna motioner

§17. Mötets avslutning

Välkommen önskar Maja Ewert

Ordförande SFAI