Kallelse till årsmöte med föreslagen dagordning inkl motioner

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård kallar sina medlemmar till Årsmöte 2023. Kallelse med föreslagen dagordning enligt nedan, samt med bifogade filer med föreslagen dagordning inklusive motion i sin helhet tillsammans med styrelsens svar, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag finner du i bifogade filer nedan:

 

Kallelse till Årsmöte i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård 2023

Datum: Torsdagen den 21 september

Tid: 16.10

Plats: Umeå Folkets Hus, sal Studion

Föreslagen dagordning

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av mötesordförande
 • 3. Val av sekreterare
 • 4. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 • 5. Godkännande av Kallelse till årsmötet och Dagordning
 • 6. Protokoll från föregående årsmöte
 • 7. Verksamhetsberättelse och årsrapporter
 • 8. Föreningens ekonomi – inklusive rapport från SFAI verksamheter AB
 • 9. Ekonomisk revisionsberättelse
 • 10. Verksamhetsrevisorernas berättelse
 • 11. Ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12. Årsavgift
 • 13. Val av styrelseledamöter, verksamhetsrevisorer och ekonomiska revisorer
 • 14. Val av valberedning
 • 15. Inkomna motioner
  • a. Motion från SFLPA (se motion i sin helhet och styrelsens svar i bifogad fil i Kallelse till Årsmöte nedan)
 • 16. Övriga frågor
 • 17. Mötets avslutning

Välkommen önskar
Maja Ewert

Ordförande SFAI