Projekt : Säker bukkirurgi

Vi behöver dig som är kirurg, anestesiolog, operationssjuksköterska eller sjuksköterska och arbetar inom bukkirurgin.

Att ha koll på processen, se till att den genomförs som tänkt i alla delar är en grundförutsättning för att minska risken för att patienten skall skadas eller drabbas av en komplikation.

Svensk Kirurgisk Förening tillsammans med sina delföreningar SIKT, SFÖAK och SFKRK i samverkan med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), Riksföreningen för Operationssjukvård (SEORNA), Riksföreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgi, Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgi, och Vårdförbundet har startat ett projekt som syftar till att göra bukkirurgi säkrare: Säker Bukkirurgi.

Projektet Säker Bukkirurgi har ekonomiskt och administrativt stöd från Patientförsäkringen LÖF och riktar sig till alla kirurgkliniker i landet som bedriver bukkirurgi. Projektet omfattar processen från beslut om operation till uppföljning tre månader efter genomförd kirurgi och inkluderar både elektiv och akut kirurgi.

Projektet går i korthet ut på att man på kliniken går igenom verksamheten utifrån ett antal frågor och gör en s.k.självvärderingsrapport. Rapporten granskas av ett tvärprofessionellt revisorsteam med erfarna kollegor. Uppgiften är att hjälpa till att identifiera förbättringsmöjligheter. Ett platsbesök ingår för att fördjupa analysen.

Vill du vara revisor i projektet ?

Projektet startade under hösten 2011 med tre testkliniker och genomförs under våren 2012 på 9 kirurgkliniker från Lycksele i norr till Malmö i söder. Med start hösten 2012 kan vi ta emot 10 kliniker per termin, och nu behöver vi alltså fler revisorer till projektet!

Teamet består av en anestesiolog, en till två kirurger, en op ssk, en avd ssk och en an ssk. Processen som revideras är från operationsanmälan till 3 månader efter utskrivning från kirurgisk klinik.

För revisorernas del börjar uppdraget med ett tvådagars seminarium i Stockholm 7-8 september. Det ägnas åt att tillsammans med de övriga i det tvärprofessionella revisorsteamet, gå igenom klinikens rapport, identifiera förbättringsmöjligheter och förbereda sig för platsbesöket på kliniken. Några veckor senare följer ett platsbesök (teamet bestämmer i samråd med kliniken när) och detta tar ca 2 dagar. Därefter sammanställs en rapport och ett åtgärdsprogram tas fram vilket beräknas ta ytterligare ca 1-2 dagar. Efter 6 månader sker en uppföljning av kliniken och detta tar en dag för ett par ur teamet.

Allt som allt tar uppdraget som revisor 5-7 dagar. Tiden ersätts fullt ut av LÖF och LÖF står även för samtliga rese- och boendekostnader.

Intresseanmälan skickas till: saeker-bukkirurgi@patientforsakring.se
Besök gärna vår hemsida: www.patientforsakring.se/Saeker-Bukkirurgi.html

Bifogade filer