Hälsodeklaration inför operation

Arbetet med nationell standard avslutat – här är presenteras den av styrelsen fastslagna version 1 av hälsodeklaration

Klicka här för att komma till webbformuläret » 

2017-10-01

Sedan våren 2016 har arbete bedrivits inom SFAI för etablerande av en nationell standard för webbaserad hälsodeklaration inför operation. Ett förslag togs fram och presenterades i SFAI-tidningen nr 2 2016 och på SFAI:s hemsida under våren 2017, där medlemmarna bereddes möjlighet att lämna synpunkter, vilket också skett. Här presenteras nu den beslutade första versionen av nationell standard för hälsodeklaration inför operation.

Hälsodeklarationen är framtagen i form av ett webbformulär. Standarden innefattar därmed både vilka begrepp som efterfrågas, exakta frågeformuleringar, principiell layout av formuläret, samt inbyggd logik för följdfrågor och obligatoriska frågor. Val av konkret teknisk implementation ingår däremot inte i standarden.

SPOR har informerats löpande och ställer sig bakom hälsodeklarationen i dess slutgiltiga form. Kirurgiska specialistföreningar är informerade via svenskt kirurgiskt råd, som beretts möjlighet att lämna synpunkter under arbetets gång. E-hälsomyndigheten, SKL, och Socialstyrelsen har hållits informerade om vårt arbete.

För en djupare diskussion kring arbetsgruppens förslag och de vägval som gjorts, baserade på inkomna synpunkter och på erfarenheter från befintliga webbformulär i drift (Stockholm, Gävle, Umeå), se dokumentet ”Motivering och synpunkter” nedan. Se även dokumentet ”Tips och rekommendationer” som innehåller stöd för implementation. Ytterligare två dokumentlänkar ger bakgrundsinformation för MET-graderingen av fysisk prestationsförmåga.

Martin Holmer

SFAI-styrelsen

 

Bifogade filer