Specialitetsindelning

Senaste ändring i specialitetsindelningen med specialitetsstruktur med bas- gren- och tilläggsspecialitetergjordes för några år sedan . Revision av specialitetsindelningen pågår och beräknas vara klart i slutet av 2011.
Under denna länk finns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Under §5 finns den nu gällande specialitetsindelningen.

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-17#anchor_4