Riktlinje angående organisation av barnintensivvård i Sverige

SFAIs styrelse tillsatte under våren 2013 en uppdragsgrupp med uppdraget att utreda hur svensk barnintensivvård bäst organiseras och utnyttjas. Arbetet gällde att utarbeta en struktur för vilka barn som bör remitteras till specialiserade barnintensivvårdsavdelningar respektive vilka som bör kunna vårdas på en allmän intensivvårdsavdelning. Vidare bestod uppdraget av att definiera minimikrav för en barnintensivvårdsavdelning, bedömning av framtida behov av barnintensivvårdsplatser och transport av kritiskt sjuka barn. Under arbetets gång framkom även ett behov av en nationell samordning av befintliga barnintensivvårdsplatser och önskemål om  regionala nätverk för optimering av kompetens.

Uppdragsgruppen bestod av representanter för alla fyra barnintensivvårdsavdelningar (Astrid Lindgrens barnsjukhus, Drottning Silvias Barnsjukhus, Skånes Universitetsjukhus, Lund  samt Uppsala Akademiska sjukhus). Vidare ingick i uppdragsgruppen representanter för allmänna intensivvårdsavdelningar på sjukhus av varierande storlek, Svenska Intensivvårds Sällskapet och SFAIs styrelse. Ordförande för uppdragsgruppen var Urban Fläring, ALB.

Denna riktlinje är nu godkänd av SFAIs styrelse, SFBABI, Svensk Barnkirurgisk förening samt Barnläkarföreningen. Arbetet fortgår och skapandet av en funktion för nationell samordning samt minimikrav för en barnintensivvårdsenhet fastställs i dialog med Socialstyrelsen.

/AOT

Bifogade filer