Om SFAI

SFAI, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, är en specialitetsförening för läkare inom anestesiologi, intensivvårdsmedicin, anestesiologisk algologi, ambulanssjukvård (både yt-och luftburen) samt hyperbarmedicin. SFAI:s vision är att vara den naturliga mötesplatsen och samlande organ för alla Sveriges narkosläkare. SFAI verkar genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt livslångt lärande utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund. SFAI vill vara en modern och öppen förening med fokus på kompetens och kvalitet.

Föreningen har sitt ursprung i Narkosläkarklubben, som startades 1946 under ledning av professor Torsten Gordh Sr, Karolinska Sjukhuset – tillika den förste narkosläkaren i Europa.

SFAI ingår som en specialitetsförening inom Läkarförbundet och deltar där i representantskapet.

Föreningen utgör vidare en sektion inom Svenska Läkarsällskapet.

SFAI har 4 vetenskapliga råd samt 4 nationella specialitetsgranskare inom ramen för samarbete med Socialstyrelsen.

SFAI har i dagsläget drygt 1 600 medlemmar och utgör därmed en av de större specialitetsföreningarna i Sverige. Icke-läkare med intresse för Anestesi och Intensivvård kan teckna associerat medlemskap. Alla medlemmar godkänns av styrelsen.

Centrala arbetsuppgifter rör utbildnings- och fortbildningsfrågor, utbildningsarrangemang, specialitetsutveckling, riktlinjer och remissvar.

Inom SFAI finns ett antal delföreningar med särskild inriktning såsom forskning/utveckling, gynekologi/obstetrik, intensivvård, neuroanestesi- och intensivvård, operationsledning, pediatrik, smärta, thoraxanestesi- och intensivvård, Ung i SFAI och öron/näsa/hals/plastik.

SFAI har ansvaret för utbildning enligt PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support) och är representerat i Svenska Rådet för Hjärt-Lung-Räddning.

Medlemmarna är genom föreningen representerade i flera internationella sammanslutningar:

  • The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, SSAI,
  • The European Society of Anaesthesiology, ESA,
  • The European Society of Intensive Care Medicine, ESICM,
  • The World Federation of Societies Anaesthesiologists, WFSA,
  • The World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, WFSICCM.

Föreningen har ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård (SIR) sedan 2001 och ett nationellt kvalitetsregister för anestesi (SPOR) sedan 2014.

SFAI-veckan

Den årliga SFAI-veckan arrangeras tillsammans med en lokal värdklinik, 2016 i Karlstad, 2017 i Malmö, och är en av föreningens absolut viktigaste uppgifter. De senaste veckorna har varit i Borås 2012, Åre/Östersund 2013, Jönköping 2014 och Stockholm 2015.

Bifogade filer