Om SFAI

SFAI, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, är specialitetsföreningen för läkare inom anestesi, intensivvårdsmedicin, anestesiologisk algologi, mark- och luftburen ambulanssjukvård samt hyperbar medicin.

Föreningen har sitt ursprung i Narkosläkarklubben, som startades 1946 under ledning av professor Torsten Gordh Sr, Karolinska Sjukhuset – tillika den förste narkosläkaren i Europa. Föreningen ingår som en specialitetsförening inom Läkarförbundet och deltar där i representantskapet, utgör en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och är en remissinstans för myndigheter och organisationer när det gäller frågor kring specialiteten anestesi och intensivvård.

I dagsläget har SFAI drygt 1 500 medlemmar och utgör därmed en av de större specialitetsföreningarna i Sverige. Icke-läkare med intresse för anestesi och Intensivvård kan teckna associerat medlemskap.

SFAI bedrivs som en ideell förening och har som organisation inga anställda. SFAI är beroende av ideella insatser från medlemmar. För större och långsiktiga projekt, är SFAI beroende av stöd från specialitetens verksamheter i landet genom att tillåta medlemmar arbeta med angelägna nationella projekt och frågor.

Specialitetsföreningen SFAI har flera mål, främst att utgöra en plattform för kontakt och nätverkande inom anestesi och intensivvård i Sverige, inklusive genom att varje år organisera SFAI-veckan. Under denna vill SFAI uppmuntra och stödja forskning inom specialiteten samt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kliniskt verksamma anestesi- och intensivvårdsläkare SFAI vill även stödja chefers roll genom regelbundna möten för chefer och ledare samt akademiska företrädare inom specialiteten.

Ett viktigt åtagande är att främja kontinuerlig utveckling och utbildning/fortbildning inom anestesi och intensivvård i Sverige, genom att ange mål för specialistutbildningen samt tillhandahålla utbildning för kompetensutveckling efter uppnådd specialistkompetens. SFAI vill betona att föreningen värnar om en sammanhållen specialitet med bred grundkompetens inom Anestesi och Intensivvård.

Föreningen är en remissinstans för myndigheter och organisationer när det gäller frågor kring specialiteten anestesi- och intensivvård. Föreningen skall tillvarata medlemmarnas professionella intresse samt verka för jämställdhet.

SFAI vill även, via kvalitetsregister SIR och SPOR, utveckla nationella standard- och kvalitetsmått för anestesi- och intensivvårdsverksamhet, samt stödja och utveckla system för att mäta resultat av denna verksamhet.

Men främst så verkar SFAI för att tillvarata våra medlemmars professionella intressen. Inför varje arbetsår formuleras fokusområden med tillhörande aktiviteter baserat på just medlemmarnas behov av insatser inom olika områden. Önskemål om aktuella fokusområden tas tacksamt emot på styrelsen@sfai.se, året om.

Medlemmarna är genom föreningen representerade i flera internationella sammanslutningar:

  • The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, SSAI
  • The European Society of Anaesthesiology and Intensive Care, ESAIC
  • The European Society of Intensive Care Medicine, ESICM
  • The World Federation of Societies Anaesthesiologists, WFSA
  • The World Federation of Intensive and Critical Care, WFICC