SLS vill kollektivansluta alla SFAI-medlemmar

Vad tycker du? Svara på vår minenkät!

Svenska läkarsällskapet, SLS, ser över hur medlemskapet i SLS ska konstrueras.
Läs förslaget här »

SLS förslag innebär att man frångår dagens individuella medlemskap i SLS. Istället införs en kollektivanslutning av samtliga SFAI-medlemmar till SLS. Det skulle innebära en betydlig höjning av medlemsavgiften i SFAI.

SFAI-styrelsen ställer sig mycket tveksamma till denna föreslagna nyordning. Vi är principiellt emot tvångsanslutning. Vi anser att nuvarande ordning, där individen själv får bestämma, är bra. I nuläget anser vi att de som finner det värdefullt att vara med i SLS också väljer att vara medlem. Det är just värdet av medlemskapet som först behöver utvecklas för att ett större antal läkare ska välja medlemskap i SLS. Det är genom värdeskapande aktiviteter som medlemsantalet i SLS ska öka, inte genom tvång. Idag kan inte SFAI-styrelsen se att vi får tillbaka ungefärlig nytta motsvarande 300 kr/år och SFAI-medlem. Hade SLS t ex erbjudit kansliservice, hemsideservice och annat stöd som varit till direkt nytta för SFAI som förening hade förslaget ställts i ett annat ljus. Nu är nyttan begränsad även för styrelsen och för SFAI som specialistförening.

SLS anger att förslaget är kostnadsneutralt och inte är drivet av att SLS har vikande antal medlemmar och försämrad ekonomi. Flera av specialistföreningarna i SLS som SFAI har dialog med har räknat ut att förslaget sammantaget ger betydligt högre avgifter till SLS. Samma sak gäller för SFAI. Av SFAI’s 1600 medlemmar är 286 också medlemmar i SLS. De 286 medlemmarna betalar idag ca 200 000 kr/år till SLS. Med SLS förslag skulle SFAI betal 480 000 kr/år. En ökning med 240%!

Organisatoriskt tillhör SFAI både läkarförbundet och svenska läkarsällskapet. Man väljer idag själv om man också vill vara medlem i SFAI, Läkarförbundet och/eller SLS.
Den enda tvångsanslutning av medlemmar som finns idag, angiven i SFAI’s stadgar, är att SFAI-styrelsens medlemmar måste vara medlemmar både i SFAI och i SLS.

SFAI har, med nuvarande ordning på Svenska Läkarsällskapets årsmöte, ett antal röster som står i proportion till antalet SFAI-medlemmar som självmant valt att vara med i SLS och det totala antalet SLS medlemmar.

Den som idag vill vara medlem i både SFAI och SLS betalar separat och personligt till SFAI 1000kr/år (2018 års medlemsavgift) och till SLS 700 kr/år.
Nu föreslår SLS att alla medlemmar i specialistföreningarna (organiserade i SLS), däribland även SFAI, per automatik ska bli medlemmar i SLS. Och för detta ska SFAI årligen betala ca 300 kr per medlem i specialistföreningen till SLS. Detta innebär en slags kollektivanslutning, anser SFAI-styrelsen, och leder till en ökning av medlemsavgiften i SFAI på ca 300 kr/år. År 2018 är medlemsavgiften i SFAI 1000kr (1200kr år 2017). Avgiften skulle alltså behöva återigen höjas till ca 1300 kr/år. De som vinner ekonomiskt på förslaget är de som idag är både medlemmar i SFAI och SLS. För denna kategori minskar summan av medlemsavgifter med ca 400 kr/år.

SFAI-styrelsen anser att om detta förslag går igenom måste vi lyfta frågan om att lämna SLS som moderförening vid vårt årsmöte 2018.

För att ta reda på vad du som medlem tycker om förslaget ber vi dig svara på en minienkät:

Svara på enkäten här »