Styrelsen har ordet

SFAI:s intentionsförklaring lyder:

”Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI, arbetar för att utveckla prehospital och perioperativ medicin, anestesi, intensivvård och smärtbehandling med fokus på säkerhet, kvalitet och resultatuppföljning. Detta uppnås genom utbildning, forskning och ett tvärprofessionellt livslångt lärande utgående ifrån en humanistisk och naturvetenskaplig grund.”

Uttalande från SFAI:s styrelse hösten 2014 angående diskussioner kring organisationsförändringar som berör specialiteten.
“SFAI vill betona att föreningen värnar om en sammanhållen specialitet med bred grundkompetens inom Anestesi och Intensivvård. Utbildning, fortbildning och forskning av hög internationell kvalitet utgör ett fundament för ett långsiktigt främjande av klinisk utveckling inom perioperativ medicin och intensivvård. Organisatoriska förändringar på sjukhusen bör noggrant utvärderas så att dessa inte negativt påverkar den perioperativa vårdkedjan och patientsäkerheten för den kritiskt sjuka patienten.”