Bakjoursackreditering/Bakjourskurser

Fortbildning är en viktig del av läkarprofessionens utveckling. Riksstämman som startade vid andra världskriget var ett försöka att i Sverige försöka kompensera för indragna fortbildningsresor. SFAI Startade diskussionen om bakjoursutbildning vid Verksamhetschefsmötet på Arlanda i januari 2011.

  • Utgångspunkt från bl.a. Kirurgin och Barnmedicins arbete och verksamhetens behov
  • Belysa och ta fram förslag till struktur för och mål med bakjoursutbildning
  • Ta fram förslag till hur utbildningen samt individen kan utvärderas
  • Deltagande på Specialitetsföreningarnas representantskap VT2011. Samarbete med SKL, SoS

Sedan har arbetet fortsatt och SFAIÖP har de senaste åren erbjudit kurser i luftvägshantering på bakjoursnivå.

Fortbildning för läkare kommer med mycket stor sannolikhet snart att formaliseras eftersom Sverige är ett av mycket få länder i Europa som saknar detta. SFAI samarbetar med de övriga specialitetsföreningarna inom Svenskt Kirurgiskt Råd och vi kommer att samordna det fortsatta arbetet tillsammans med SLF och SLS. Inom Europa arbetar vi också inom MBA och EUMS för att få fram bra gemensamma regler för fortbildning.

På förslag 2013 från SFAI medlemmar har nu SFAIs styrelse försökt att underlätta en förbättrad samlad kompetens inför att man börjar gå bakjour och en uppfräschning genom att införa fortbildning på bakjoursnivå. Det kan ske Regionalt eller Nationellt och sannolikt behövs båda vägarna. Flera Regioner har redan fortbildningsprogram som är mycket bra.

Vid Verksamhetschefsmötet i januari 2015 presenterades Bakjourskurserna och presentation av idén har skett i två nummer av SFAI-Tidningen.

Vid SFAIs styrelsemöte i Karlstad 150423 beslöts att SFAI nu skall gå vidare med Bakjoursackreditering på liknande sätt som Svensk Kirurgisk Förening haft i flera år.

SFAI kommer att införa Bakjoursackreditering 2015/2016.

1. SFAI Medlemskap
2. ATLS / European Trauma Course eller Motsvarande.
3. A-HLR
4. 5 år tjänstgöring som specialist i Anestesi och Intensivvård.
5. Bakjourskurser ≥ 10-12 kursdagar-
t.ex. Bakjourskurs 1. & 2. (v.41 & v.47, 2015, i Göteborg)
6. Intyg från VC om lämplighet att gå bakjour vid aktuell klinik.
7. Kvalitetsarbete/Forskningsprojekt/PM

När detta är uppfyllt skickas alla dokument till kansli@sfai.se och sedan utdelas diplom vid SFAI-veckan.
Första Diplomutdelningen planeras ske i samband med SFAI-veckan i Karlstad 2016 då SFAI firar sitt 70-års Jubileum av bildandet av Narkosläkarklubben 1946.

Under hösten 2015 startade de första Bakjourskurserna i Göteborg.
Bakjourskurs 1 hålls 5-9 oktober (vecka 41) som behandlar bl.a.: juridik och ansvar som bakjour, prehospital sjukvård, katastroflarm, svåra luftvägar, anestesimetoder, regionalanestesi, ultraljud, smärta, stor blödning, hur söver man den lungsjuke-, leversjuke- och hjärtsjuke patienten, anestesi till patienter med ovanliga sjukdomar etc.
Bakjourskurs 2 hålls 16-20 november (vecka 47) som behandlar de olika delarna av intensivvården i ett mycket brett perspektiv (CIVA; NIVA; TIVA), ECMO, CRRT och etik på IVA etc. .
Varje kurs avslutas med en kunskapskontroll och godkänd kurs krävs för Bakjoursackreditering. Kurserna kan med fördel göras efter varandra eller en kurs ett år och en kurs nästa år.
Vi planerar att administrera dessa kurser i Göteborg de närmaste åren, men vår förhoppning är att flera universitetsorter i en framtid ser detta som en viktig del av fortbildningen och tar ansvar för ”bakjoursutbildningen” inom sina respektive Regioner.

I en uppstart planerar vi för 25 kursdeltagare per kurs och sedan får intresset avgöra hur många kurser som kommer att startas de närmaste åren. Ansökningsblanketter finns på SFAIs hemsida.

 

p.nellgard-150x150

 

 

 

 

 

Per Nellgård, Kursledare för Bakjourskurserna.
per.nellgard@vgregion.se
031-3428146 & 0703-286563