KVAST

Kvalitetssäkring av ST (KVAST), uppdragsbeskrivning.

KVAST är en styrgrupp till Svensk Förening för Anestesi & Intensivvård. Betydande uppdateringar och förändringar i uppdragsbeskrivningen skall godkännas av SFAIs styrelse.
Ledamot i KVAST ska vara medlem i SFAI

KVAST ska

 • Utgöra SFAIs forum för ST-läkare, chefer och studierektorer med erfarenhet av och specialkunskap om utbildning av ST-läkare i Anestesi och Intensivvård.
 • Formulera och konkretisera delmål för specialistutbildning i Anestesi och Intensivvård utifrån Socialstyrelsens gällande författning. Utbildningsboken ska utgöra ett stöd för ST-läkare, studierektorer, handledare, instruktörer och arbetsgivare.
 • Skapa, uppdatera och publicera förslag på pedagogiska verktyg för undervisning och handledning, samt bedömning och utvärdering av uppnådd kompetens.
 • SFAI ska via KVAST och de regionala studierektorsnätverken stödja och underlätta kvalitetssäkring av specialistutbildningen, genom till exempel:
  • mallar, intyg och instrument för professionell kompetensbedömning
  • mallar för och rådgivning avseende utbildningsplaner
  • rådgivning vid bedömning av utlandstjänstgöring i EU respektive icke EU-land
  • ”second opinion” vid tveksamheter avseende kompetensbedömning eller måluppfyllelse, till exempel förslag på och förmedling av kompletterande tjänstgöring på annan klinik.
 • Bevaka specialistutbildningsfrågor nationellt och internationellt.
 • Arrangera nationella studierektorsmöten i anslutning till SFAI-möten för diskussion av aktuella utbildningsfrågor.
 • Medverka i utformningen av en specialitetsgemensam kursportal. Förmedla kontakter med landets studierektorer inom specialiteten avseende lediga kursplatser. I samarbete med Socialstyrelsen utarbeta nationella mål för specialitetsspecifika kurser.
 • Ta fram nationella riktlinjer för ST-utbildning och publicera dem på SFAIs hemsida. Exempel: provtjänstgöring inom Anestesi och Intensivvård och sidoutbildning inom Anestesi och Intensivvård för ST-läkare från andra specialiteter. Etablera kontakt och föra dialog med andra specialistföreningar avseende ST-utbildning.
 • Utöver ovanstående sker kvalitetssäkring av ST-utbildningen genom regelbundna externa inspektioner, till exempel SPUR-inspektioner, där läkare inom den egna professionen granskar ST-utbildningen enligt modellen ”critical friend”. SPUR administreras av LIPUS AB på uppdrag av Läkarförbundet. Flertalet av ledamöter i KVAST bör vara SPUR inspektörer.
 • Remissinstans för Socialstyrelsen och SFAI gällande frågor som rör ST-utbildningen.

 

Länk till KVASTs Arbetsbeskrivning

 

KVASTs e-postadress kvast@sfai.se

Maja Ewert, ordförande

21  september, 2018

Bifogade filer