SPUR

Enligt Socialstyrelsens krav ska kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen granskas och utvärderas av en extern aktör, det bör ske vart femte år. Syftet med granskningen är att ST-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilken klinik i landet utbildningen bedrivs. Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa.

ST-SPUR är en modell för granskning av specialiseringstjänstgöringens utbildningskvalitet. Kvalitetsgranskningen genomförs av utbildade inspektörer från respektive specialitetsförening.

Specialistutbildningsrådet (SPUR) bildades 1989 av Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. SPUR-stiftelsen bildades 1993 och verksamheten sköttes via dess kansli. Organisationen togs över av IPULS under 2011. IPULS lades ned i början av 2013. Huvudmannaskapet för SPUR-inspektioner ligger nu under Lipus, Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården, ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund. Beteckningen SPUR har behållits eftersom den är väl etablerad sedan många år. Avsikten är att inspektionsverksamheten ska vara självfinansierad genom avgifter från de inspekterade klinikerna.

Mer information:

Översikt över genomförda och planerade SPUR-inspektioner av anestesi och intensivvårdskliniker

Generell beskrivning av hur en inspektion går till, LIPUS hemsida

Resultaten från genomförda SPUR-inspektioner, Lipus hemsida

Vid funderingar går det bra att höra av sig till mig via martin.thorsson@vgregion.se alternativt tel 031-3421000 (vx Sahlgrenska).

Martin Thorsson, Nationell SPUR-samordnare för anestesi och intensivvård

 

Sidan uppdaterad April 2022