SPUR

Enligt Socialstyrelsens krav ska kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen granskas och utvärderas av en extern aktör, vilket bör ske vart femte år. Syftet med granskningen är att ST-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilken klinik i landet utbildningen bedrivs. Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa.

ST-SPUR är en modell för granskning av specialiseringstjänstgöringens utbildningskvalitet. Kvalitetsgranskningen genomförs av utbildade inspektörer från respektive specialitetsförening.

Specialistutbildningsrådet (SPUR) bildades 1989 av Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. SPUR-stiftelsen bildades sedan 1993 och verksamheten sköttes initialt via dess kansli. Nu ligger huvudmannaskapet för SPUR-inspektioner ligger under Lipus, Läkarnas Institut för Professionell Utveckling i Sjukvården, ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund. Avsikten är att inspektionsverksamheten ska vara självfinansierad genom avgifter från de inspekterade klinikerna.

Tidigare SPUR-samordnare Martin Thorssons hade på studierektorsmötet 2023 en genomgång av vad SPUR är och hur granskningen går till enligt aktuella checklistan.
Presentation SPUR från studierektorsmötet under SFAI veckan i Umeå 2023 (PDF 3MB)

Mer information:

Generell beskrivning av hur en inspektion går till, LIPUS hemsida

Resultaten från genomförda SPUR-inspektioner, Lipus hemsida

Vid funderingar går det bra att höra av sig till mig, via antingen lovisa.hasselberg@rjl.se eller sfai.spur@gmail.com.

Lovisa Hasselberg, Nationell SPUR-samordnare för anestesi och intensivvård

Sidan uppdaterad juni 2024