Inspektion av en anestesiklinik

När inspekteras kliniken?

SPUR-samordnaren för ett register över genomförda och planerade inspektioner.
När det gått (4-)5 år sedan kliniken inspekterades, får den en förannonsering ca 6 mån innan den planerade inspektionsveckan. Traditionsenligt sker inspektionerna vecka 47. Ibland kan det bli två inspektionsveckor per år, beroende på hur många kliniker behöver inspekteras det aktuella året. Vi samordnar inspektioner av kliniker inom en region under samma vecka eftersom det ofta förekommer utbyte mellan klinikerna och vi vill se en helhetsbild av utbildningsprogrammet. Vi föreslår sedan en specifik dag för inspektionen. Oftast blir det en tisdag, onsdag eller torsdag. Önskemål tillgodoses så gott det går.
Inspektörerna planerar in tid långt i förväg, så det är som regel inte möjligt att välja en annan vecka.

Förberedelser på kliniken

Kliniken får sedan beställa sin inspektion hos Lipus som gör en kostnadsberäkning och skickar ett kontrakt. Se närmare information på Lipus hemsida. Vissa regioner beställer sina inspektioner centraliserat (sammanhållna inspektioner för samtliga specialiteter).

Lipus i sin tur kontrakterar inspektörerna. Som regel kommer två inspektörer, anestesikollegor med intresse och erfarenhet av utbildningsfrågor. Man inspekterar inte inom sin egen region.

Ett antal veckor innan inspektionen skickar Lipus ut informationsmaterial och webbaserade enkäter till verksamhetschef, utbildningsansvarig, handledare och ST-läkare. Resultaten från enkäterna analyseras av de utsedda inspektörerna och utgör en grund för granskningen. Viktigt att svarsfrekvensen är tillräckligt hög för att vara representativ. Lipus begär in även en verksamhetsbeskrivning och andra relevanta dokument och PM för ST-utbildningen. De aktuella inspektörerna får tillgång till dokumenten och enkätsammanställningen cirka två veckor innan den planerade inspektionsdagen.

Det är hjälpsamt om kliniken i samråd med sina inspektörer kan sätta upp ett schema för dagen med hålltider. Vi behöver hinna med:

  • Intervju med verksamhetschef, ca 30 min
  • Intervju med utbildningsansvarig, ca 30-45 min
  • Intervjuer med 2-3 handledare och så många ST-läkare som möjligt, ca 20-30 min var
  • Rundvandring på kliniken – IVA, operation, jourrum…
  • Egen tid för överläggning, ca 30 min – 1 tim
  • Återkoppling till verksamhetschefen och studierektorn, ca 30 min – 1 tim

Inspektionsdagen

Inspektionsdagen kommer vi gärna tidigt vid arbetsdagens början och är med på jourrapport eller liknande. Sedan följer rundvandring och intervjuerna. Efter egen överläggning avslutas dagen med återkoppling till verksamhetschefen och studierektorn. Vi är oftast klara vid 16-tiden.

Under dagen behöver vi tillgång till ett rum för intervjuer, gärna med datorprojektor.

Återkoppling

Vid återkopplingen ger vi en sammanfattning av våra intryck. Vi bedömer struktur och process.

Struktur: finns det förutsättningar ( tex patientvolym, bredd i patientmaterialet, bemanning, lokaler) för att en god utbildning ska kunna bedrivas?
Process: utnyttjas dessa möjligheter på ett optimalt sätt? Hur är utbildningsklimatet?

Se Lipus hemsida för närmare beskrivning av bedömningsområden och graderingen.

Efter inspektionen

I slutet av inspektionsveckan träffas samtliga inspektörer för ett kalibreringsmöte. Syftet med mötet är att diskutera olika bedömningsaspekter för att minska risken för subjektiva bedömningar.

Senast två veckor efter inspektionsdagen skickar vi en skriftlig preliminärbedömning till verksamhetschefen och studierektorn för faktakoll. Kliniken får högst två veckor att  kommentera och förtydliga. Efter eventuell korrigering sätts graderingen och den färdiga rapporten skickas till Lipus.

Skulle någon aspekt få gradering D “Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Åtgärder krävs” får kliniken en ”grace period” på 90 dagar för att skapa en åtgärdsplan. Anser inspektörerna att så har skett, kan betyget ändras till nivå C.

 

Zinta Celma, Nationell SPUR-samordnare för anestesi och intensivvård

 

Sidan uppdaterad 190107