Utbildad utomlands

Läkare, utbildade i EU samt Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz

omfattas av EU-lagstiftning och har därmed rätt till att få svensk legitimation/specialistkompetens motsvarande kompetensen förvärvad i utbildningslandet. Mer information på Socialstyrelsens webbplats.

Läkare med specialistkompetens utanför EU

Läkare från övriga länder, hädanefter benämnda “tredje land” genomgår kompletterande utvärdering/utbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Provtjänstgöring syftar till att bedöma kompetens mot legitimationskraven dvs erhålla läkarlegitimation och få praktisera i Sverige. Kunskapsnivån ska motsvara AT-målbeskrivningen.

Externa bedömare

Då verksamhetschefen inför anställning önskar bedömning av kollegans kompetens i förhållande till målbeskrivningen kan SFAI/KVAST bistå med kompetensbedömningen. SFAI/KVAST bedömare intervjuar kollegan och lämnar förslag på ev komplettering i utbildning som behöver göras för att motsvara målbeskrivningen. Studierektor, läkarchef och verksamhetschef kan självfallet deltaga i processen så att man får tips om hur man bedömer kunskap, erfarenheter och färdigheter. Bedömaren avsätter en heldag för detta uppdrag. Kostnaden för bedömningen är självkostnadspris för lön samt resor.

Bedömare utsedd av KVAST är Fredrik Hesselvik, f.d. KVAST-medlem och f.d. SPUR-koordinator med mångårig tjänstgöring i USA.