UTLYSNING 2023: Medel ur Operations- & Intensivvårdsfonden

Operations- & Intensivvårdsfonden 2023

Syfte: Operations- & Intensivvårdsfonden har som målsättning att samla in medel och stödja högkvalitativa forskningsprojekt inom anestesi och intensivvård.

Bidragsbeloppet i år är 50 000 SEK och utbetalas som personligt stipendium. Pengarna ska användas till projektkritiska kostnader så som lön, kostnad för utrustning, etikansökan etc.

Vem kan ansöka?

Detta år har vi valt att satsa på anestesi- och intensivvårdsläkare som nyligen disputerat och som startar egna projekt/forskningsgrupp. Vi tar emot ansökningar från forskare som har sin verksamhet i Sverige. Sökande måste ha disputerat 2019-2023.

Ansöknings- och bedömningsförfarande:

Ansökningsperioden öppnar den första december 2023. Ansökan mejlas som en pdf till forskningsfonden@sfai.se. Sista inlämningsdag: den 15 januari 2024 (kl. 23.59) Bidragsbeslut meddelas och publiceras den 21 mars 2024. Bidraget kan rekvireras tidigast den första april 2024 (bidraget måste rekvireras under 2024). Stipendiaten förväntas presentera sitt projekt på SFAI & AnIva-veckan 2025 samt skicka in en översiktlig ekonomisk rapport senast 30 augusti 2025.

Ansökan får omfatta högst 4 sidor (Times New Roman 12 p, radavstånd 1.5). Utöver detta ska kort CV (max 2 sidor), inkl. lista över de 10 mest relevanta publikationerna samt budgetmotivering inkl. kostnadstabell (max 1 sida) bifogas ansökan. OBS! Ansökan samt samtliga bilagor ska sammanfogas till en pdf-fil. Ansökan får skrivas på engelska eller svenska och ska innehålla:

 • Projekttitel (max 200 tecken inkl. blanksteg)
 • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max 2 000 tecken inkl. blanksteg) och engelska.
 • Bakgrund
 • Projektbeskrivning: Redogör för projektets syfte och specifika frågeställningar. Beskriv projektets mervärde och originalitet i förhållande till tidigare forskning. Om projektet bygger på ett tidigare avslutat eller fortfarande pågående projekt, ska du beskriva hur projekten förhåller sig till varandra samt resultaten från den tidigare forskningen. Redovisning av studiedesign, vilka data som ska användas, hur datainsamlingen kommer att utföras samt principer och metoder för databearbetning och analys.
 • Patientnytta – beskrivning av projektets betydelse för patienten
 • Om du fortsätter på ett projekt som helt eller delvis har påbörjats under din doktorand eller postdoktortid, behöver du även beskriva relationen mellan ditt projekt och din tidigare handledares forskning.
 • Etiska överväganden Kommentera om projektet kräver vissa etiska hänsynstaganden, ska bedömas av Etikprövningsmyndigheten eller redan har erhållit etiskt godkännande. Motivera varför projektet kräver alt. inte kräver etikprövning. I förekommande fall ska diarienummer för etiskt godkännande finnas med.
 • Projektbudget samt angivelse kring summa som ansöks från Operations- & Intensivvårdsfonden. Övriga anslag som sökts eller erhållits för detta projekt ska anges.

Anslaget skall vara förbrukat senast 2025-06-30.

Bedömningskriterier (0-5):

 • Projektets kvalitet
 • Nyhetsvärde
 • Genomförbarhet
 • Patientnytta