Yttrande från SFAI resursgrupp covid-19 avseende publicerat preprint av RECOVERY-studien

Av de uppgifter som framkommer ur det publicerade preprint av manuskriptet bakom RECOVERY studien och som tillsvidare inte genomgått peer review-process följt av publicering, konstaterar vi att det saknas skäl att avråda från behandling med dexamethasone 6 mg per dygn till intensivvårdskrävande covid-19 patienter.

Av samma skäl och intill dess att studien bedömts och eventuellt kompletterats med ytterligare information, kan vi i nuläget inte utfärda en generell rekommendation om att påbörja behandling med dexamethasone eller annan steroid till intensivvårdskrävande covid-19 patienter. Skälet bakom detta är att studien redovisar betydelsefulla skillnader mellan subgrupper, signifikanta cross-over effekter mellan grupperna och det saknas uppgifter om övriga behandling som givits inom begreppet standard-of-care (ex vis antikoagulantia). Relevansen för aktuella svenska förhållande är oklar mot bakgrund av den redovisade mortaliteten.

Så snart RECOVERY studien publicerats kommer en ny bedömning göras och ställningstagande till revision av behandlingsriktlinjen för steroider i samband med intensivvårdskrävande covid-19 ”