Om SFULAI

Välkommen till delsidorna för Svensk Förening för Ultraljud i Anestesi och Intensivvård!

sfulai@sfai.se

Bakgrund
Ultraljudsanvändandet inom vår specialitet har ökat exponentiellt de senaste decennier, och bedöms fortsätta öka. Dock har reglering och riktlinjer inte varit i fas, och det har till exempel varit oklart vad man bör kunna, vad man inte skall kunna och vem som får bedöma och utbilda. Med detta som fond bildades UPP-grupp för ultraljud 2021 och blev en egen delförening, Svensk Förening för UltraLjud i Anestesi och Intensivvård (SFUALI), 2023.
SFULAI verkar för ökad och standardiserad kunskap om diagnostiskt och procedurellt nyttjande av ultraljud inom specialiteten.
Vi kommer hålla kurser i olika ultraljudsmodaliteter,
i första hand avancerad hemodynamisk bedömning med hjälp av ultraljud.
SFULAI har utarbetat riktlinjer för grundläggande ultraljudskunskaper inom anestesi och intensivvård. Dessa finns som appendix till Utbildningsboken och hittas under fliken ”Dokument och länkar”.
Curriculum för avancerad hemodynamisk ultraljudskunskap är under uppbyggnad, och vår målsättning är att kunna erbjuda fortbildning på denna nivå under 2024.

Medlemskap
Gratis. Vi söker fler medlemmar som är intresserade i ultraljud och som kan bidra med engagemang, mångfald och kunskap! Man behöver inte alls vara extra kunnig eller utbildad för att gå med, man måste dock vara medlem i SFAI. Vi håller ca 4 digitala och 2 fysiska möten per år, till vilka alla medlemmar bjuds in.

Kurser
Vi planerar utbildning i avancerad hemodynamisk ultraljudsbedömning under 2024. Här kommer en del förkunskaper att fordras, samt klinisk erfarenhet.
På grundläggande nivå finns redan en del etablerade kurser och SFULAI planerar inte något liknande i egen regi. Om det däremot skulle finnas behov någonstans, kan representanter från styrelsen hyras in som kursföreläsare och instruktörer.