Aktuellt

 

Välkomna till SFAI-Aniva-veckan 2023 i Umeå.

SFAIÖP kommer att ha ett digert vetenskapligt program som ni hittar under i programmet.

 

Välkomna även till SFAIÖPs årsmöte, antingen på plats eller via Zoom-länk (Meeting ID: 814 1810 9924, Passcode: 310523).

Tid:

Lokal:

Onsdag 20 september 2023 klockan 17.50-18.30

Mimer (i kongresslokalerna) eller via Zoom

Valberedningen har under året bestått av Åse Lodenius och Karolina Persson och deras förslag är:

Jonas Graf, Louise Walter Sturesson, och Robert Sütterlin föreslås omval 2 på år.

Katarina Hallén önskar lämna sin ledamotspost med 1 år kvar på sin mandatperiod. Fyllnadsval av hennes period ska då göras och valberedningen föreslår Åse Lodenius. 

För att bredda styrelsen mot större fokus på luftvägar inom intensivvården föreslår valberedningen att Ulrika Thorö, verksam på KS Solna, väljs in på en period om 2 år. Detta innebär att styrelsen utökas med en medlem. Såväl detta, som IVA- profilen ligger i linje med vad flera styrelsemedlemmar uttryckt önskemål om. 

Som valberedning på 1 år föreslås Katarina Hallén och Karolina Persson. 

Valberedningen önskar även kommande år få förslag på lämpliga styrelsekandidater från SFAIÖP:s medlemmar.

 

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av SFAIÖP:s ekonomiska redovisning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Propositioner och motioner
 13. Fastställande av årsavgift
 14. Presentation av nya medlemmar
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

Linköping i september 2023

 

Jonas Graf, ordförande SFAIÖP

 

https://regionostergotland-se.zoom.us/j/81418109924?pwd=em5sVkJXenBZTGlUcnorcDhiTWV2dz09

Meeting ID: 814 1810 9924, Passcode: 310523 https://regionostergotland-se.zoom.us/u/kcMQPKmPZk

Skype for Business: https://regionostergotland-se.zoom.us/skype/81418109924