Konferens om donationsfrämjande arbete

Datum: 15 nov, 2017

Plats: Uppsala Kongress och Konferens, Uppsala

Socialstyrelsen bjuder in till heldagskonferens om den kommande strategin för det donationsfrämjande arbetet – ett gemensamt avstamp.

Kom och var med och påverka redan i starten på detta viktiga fleråriga strategiarbete om organ- och vävnadsdonation!

Konferensen – den första i sitt slag – är tänkt som ett avstamp för det gemensamma och myndighetsöverskridande arbetet med att ta fram en strategi för det donationsfrämjande arbetet. Dagen kommer bland annat bestå av interaktiva arbetsmöten med olika teman i workshop-format. Ämnesområdena är juridiskt ramverk, utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal, nationell uppföljning samt information till allmänheten. Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell inleder dagen.

Konferensen vänder sig till verksamhetschefer inom intensivvård och transplantation i respektive donationsregion, regionalt donationsansvariga läkare,  regionalt donationsansvariga sjuksköterskor, chefsläkare, hälso- och sjukvårdsdirektörer samt andra företrädare för landstingsledningen.  Primär målgrupp är även myndigheter, specialistföreningar, professionsföreningar, patient- och intresseorganisationer.

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är öppen.  Begränsat antal platser. Varmt välkomna!

För mer information, preliminärt program och länk till anmälan:

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/denkommandestrateginfordetdonationsframjandearbetetettgemensamtavstamp