Kursportal på gång

SFAI:s styrelse har utsett en uppgrupp med syfte att skapa en webbaserad kursportal för både specialistläkare och ST-läkare. V g se bifogad pdf från presentation av detta projekt inför mötet för chefer och ledare inom anestesi och intensivvård på Arlanda 180126.

SLS vill kollektivansluta alla SFAI-medlemmar

Vad tycker du? Svara på vår minenkät!

Svenska läkarsällskapet, SLS, ser över hur medlemskapet i SLS ska konstrueras.
Läs förslaget här »

SLS förslag innebär att man frångår dagens individuella medlemskap i SLS. Istället införs en kollektivanslutning av samtliga SFAI-medlemmar till SLS. Det skulle innebära en betydlig höjning av medlemsavgiften i SFAI.

SFAI-styrelsen ställer sig mycket tveksamma till denna föreslagna nyordning. Vi är principiellt emot tvångsanslutning. Vi anser att nuvarande ordning, där individen själv får bestämma, är bra. I nuläget anser vi att de som finner det värdefullt att vara med i SLS också väljer att vara medlem. Det är just värdet av medlemskapet som först behöver utvecklas för att ett större antal läkare ska välja medlemskap i SLS. Det är genom värdeskapande aktiviteter som medlemsantalet i SLS ska öka, inte genom tvång. Idag kan inte SFAI-styrelsen se att vi får tillbaka ungefärlig nytta motsvarande 300 kr/år och SFAI-medlem. Hade SLS t ex erbjudit kansliservice, hemsideservice och annat stöd som varit till direkt nytta för SFAI som förening hade förslaget ställts i ett annat ljus. Nu är nyttan begränsad även för styrelsen och för SFAI som specialistförening.

SLS anger att förslaget är kostnadsneutralt och inte är drivet av att SLS har vikande antal medlemmar och försämrad ekonomi. Flera av specialistföreningarna i SLS som SFAI har dialog med har räknat ut att förslaget sammantaget ger betydligt högre avgifter till SLS. Samma sak gäller för SFAI. Av SFAI’s 1600 medlemmar är 286 också medlemmar i SLS. De 286 medlemmarna betalar idag ca 200 000 kr/år till SLS. Med SLS förslag skulle SFAI betal 480 000 kr/år. En ökning med 240%!

Organisatoriskt tillhör SFAI både läkarförbundet och svenska läkarsällskapet. Man väljer idag själv om man också vill vara medlem i SFAI, Läkarförbundet och/eller SLS.
Den enda tvångsanslutning av medlemmar som finns idag, angiven i SFAI’s stadgar, är att SFAI-styrelsens medlemmar måste vara medlemmar både i SFAI och i SLS.

SFAI har, med nuvarande ordning på Svenska Läkarsällskapets årsmöte, ett antal röster som står i proportion till antalet SFAI-medlemmar som självmant valt att vara med i SLS och det totala antalet SLS medlemmar.

Den som idag vill vara medlem i både SFAI och SLS betalar separat och personligt till SFAI 1000kr/år (2018 års medlemsavgift) och till SLS 700 kr/år.
Nu föreslår SLS att alla medlemmar i specialistföreningarna (organiserade i SLS), däribland även SFAI, per automatik ska bli medlemmar i SLS. Och för detta ska SFAI årligen betala ca 300 kr per medlem i specialistföreningen till SLS. Detta innebär en slags kollektivanslutning, anser SFAI-styrelsen, och leder till en ökning av medlemsavgiften i SFAI på ca 300 kr/år. År 2018 är medlemsavgiften i SFAI 1000kr (1200kr år 2017). Avgiften skulle alltså behöva återigen höjas till ca 1300 kr/år. De som vinner ekonomiskt på förslaget är de som idag är både medlemmar i SFAI och SLS. För denna kategori minskar summan av medlemsavgifter med ca 400 kr/år.

SFAI-styrelsen anser att om detta förslag går igenom måste vi lyfta frågan om att lämna SLS som moderförening vid vårt årsmöte 2018.

För att ta reda på vad du som medlem tycker om förslaget ber vi dig svara på en minienkät:

Svara på enkäten här »

Fortbildningsföreläsningar för specialistläkare

SFAI’s fortbildningsföreläsningar

Målet är att skapa en sammanställning föredrag inriktade till svenska specialister inom anestesi och intensivvård. Föreläsningarna ska täcka det som SFAI’s delföreningar anser är viktigast att allmänna specialister inom vår specialitet, ska känna till för att hålla sig à jour.

Föredragen kan bestå av grundläggande teori t ex hur ’nya’ antikoagulantia fungerar, kliniska rön t ex hur olika tillstånd ska behandlas, eller åtminstone delvis organisatoriska t ex hur MEOWS kan implementeras och användas.

Föreläsningarna hålls årligen som en ’förkurs’ till SFAI (/SSAI) mötet och förhoppningen är att denna kurs är av stort fortbildningsvärde. Föreläsningarna spelas även in och görs tillgängliga på sfai.se så at medlemmar kan titta på filmerna när det passar, t ex under ett lugnt jourpass eller på klinikmöte när inget annat har planerats in. Logga in via www.sfai.se/login , följ därefter länken till fortbildningsföreläsningarna.

Planen när fortbildningsprogrammet påbörjades år 2016, var att varje delförening skulle skapa ett ’treårs program’ så att varje föreläsning skulle uppdateras och göras om var tredje år. Tittar man som specialist på samtliga föreläsningar får man en någorlunda heltäckande uppdatering under varje treårsperiod.

Planen är även att skapa en teoretisk tenta som kan användas för att visa att han har tittat på föreläsningarna som ett fortbildningsmoment. Detta har dock inte förverkligats ännu.

Årets föreläsningar kommer att hållas inför SFAI/SSAI mötet i Malmö den 5-6/september 2017. Preliminärt schema finns här.

Vi behöver en kollega som kan tänka sig moderera dessa föreläsningar i år! Vänligen hör av dig.

Owain Thomas åt SFAIs Styrelse april 2017. odt@cantab.net .

 

Preliminära 3 års program

SFBaBi: Barnanestesi- och intensivvård
Angela Hanson

2016
Barnluftväg i lugn och ro
Den problematiska barnluftvägen

2017
RSI hos barn – när och hur?
Vilka blodtryck är acceptabla hos barn?
Sedering av kritiskt sjuka barn

2018
Premedicinering och uppväckningsoro
Hjärtsjuka barn på länssjukhus
Oväntat sjuk bebis – från förlossning till BIVA

SFAne

2016
Malign hypertermi
Anafylaxi

2017
Anestesi vid endokrinsjukdom
Intraoperativ cardiac output monitorering

2018

SFAIÖP (ÖNH Anestesi)

2016
Jet ventilation

2017
Luftvägsalgoritm

2018
Larynxpatologi

SIS (Intensivvård)

2016
Sepsis: diagnos och initial handläggning
Sepsis: behandling efter installation på IVA

2017
Massiv GI blödning
Svamp: diagnostik och behandling
Nutrition på IVA

2018
Prognos vid onkologiska och hematologiska sjukdomar
Problem och möjligheter med ProACT

SPOV (Postoperativ)

2016
Postoperativ smärta
Postoperativ illemående

SFRA (Regionalanestesi)

2016
Regionala blockader: övre extremitet
Koagulation och komplikationer vid blockader till övre extremiteten

2017
Regionala blockader till nedre extremitet
Lokalanestetika

2018
Centrala blockader
Bålblockader

SFTAI (Thoraxanestesi)

2016
Hemodynamiska mål samt val av vasoaktivamedel till hjärtsjuka patienter.
Nya orala antikoagulantia

2017
Akut kirurgi hos patient med pågående AMI. Hur gör man?
ECMO: när och hur?

2018

Hjärtsvikt

SFLPA (Prehospitalt)

2016
Primärt omhändertaga de av skallskador

2017
Transport av kritiskt sjuk patient

2018

SFAIUF (Akademiska delföreningen)

SFNN (Neuroanestesi och neurointensivvård)
Delföreningen vilar.

Donation

2016
Identifikation av donator
Bestämmande av människans död med direkta kriterier

2017
DCD: donation after cardiac death

2018

Ledarskapskurs

Via SOF gavs 2013 ett antal färdiga ortopeder och kirurger möjligheterna att genomgå en ledarskapskurs. Kursen arrangerades av handelshögskolan i Stockholm. Målet med kursen var att underlätta och förbereda yngre kollegor för chefsuppdrag. När man följde upp kursresultatet gav i princip alla kursdeltagare kursen mycket goda vitsord. De flesta av kursdeltagarna har efter kursen åtagit sig ledarskapsuppdrag. Närmare hälften av kursdeltagarna är nu verksamhetschefer eller sektionschefer. Med detta tycker vi kursen har uppnått sin målsättning.

SOF´s styrelse arbetar nu med att skapa en ny ledarskapskurs med liknande upplägg. Kursplan med kurskostnad kommer att presenteras på verksamhetschefsmöte under ortopediveckan i Umeå. En viss del av kursavgiften kommer sponsras av SOF, resterande del belasta de kliniker som sänder deltagare. Kursen beräknas genomföras som tre internat under 2018 med 2 till 3 dagars omfattning. Verksamhetschefer kommer att vara de som anmäler deltagare.

Redan nu uppmanas intresserade kollegor att ta upp diskussionen med sin VC rörande möjligheter till att får gå kursen, och verksamhetschefer att kontakta lämpliga kollegor att sända till en dylik utbildning.

En beskrivning av kursen finner du på http://www.ortopedi.se/pics/1/28/2.%20Programbeskrivning%20Att%20leda%20Sjukv%E5rd%20ortopeder.pptx.pdf

Regards
Magnus K.
———————————————————————-
Magnus Karlsson M.D., Ph.D., Professor, Senior Consultant

Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit
Department of Clinical Sciences and Orthopaedic Surgery
Inga Marie Nilssons gata 28, 4th floor new building

Skåne University Hospital, Malmö; Lund University
SE-205 02 Malmö, SWEDEN
magnus.karlsson@med.lu.se

SSAI Research grant application opens

15th Mar 2016 – 30th Apr 2016

SSAI research grants are intended to promote internordic research collaboration in the field of Anesthesiology involving all 4 pillars.

Application terms are under revision and application will therefore be possible in spring 2016. Recipients will be announced at the 34th SSAI congress in Malmø, september 2017.

Svenska Hjärtförbundet – Resestipendium 150.000 kr

Svenska Hjärtförbundet utlyser härmed resestipendium för kardiovaskulär forskning. Stipendium kan endast sökas av forskare som är medlem i någon av de föreningar, se nedan, som arrangerar Svenska Kardiovaskulära Vårmötet. Stipendium kan fördelas till en eller flera sökande. Ansökan för längre postdoc vistelse vid utländskt universitet prioriteras.
(mer…)