Intensive Care Medicine Masterclasses

The delegates will have the opportunity to listen to experts in the field and interact with them during the discussion. Moreover, thanks to the case discussion in the breakout rooms, an unmissable opportunity where the experts will offer some actionable advice to help participants translate what they have learned into their everyday practice.

Each Masterclass will be organised over 2 straight days (Max 4 hours a day).

The same format will apply to all 4 Masterclasses. There will be 3 sessions where experts tackle important issues and questions related to the topic. After the discussion, a specific case is presented and discussed in small groups in breakout rooms.

For each masterclass, 3 specific cases will be addressed.

Participants who complete the Masterclass will receive CME credits.

More information and registration

Nationell kartläggning: Hur mår anestesiologen?

Arbetsbelastningen har varit och fortsätter att vara hög samtidigt som den köställda vården ökar.

SFAI har påbörjat ett arbete för att nationellt kartlägga belastningen och arbetsmiljön med anledning av pandemin. Det kommer att gå ut en enkät till både SFAI:s medlemmar och klinikchefer i landet och det är av stor vikt  att vi får in era svar.

Vi vill även passa på att informera om Sveriges läkarförbunds kollegiala rådgivning och samtalsstöd. Gå in på https://slf.se/rad-och-stod/hallbart-arbetsliv/rad-och-stod-fran-andra-lakare/ för mer information.

Josephine Jacobsson (SYA) och Owain Thomas (Skattmästare) åt SFAIs styrelse.

ESICM survey : COVISIT

Dear colleague,
Please find a link to the COVISIT survey to understand how the COVID-19 pandemic has affected visiting of ICU patients by their relatives and what mitigation strategies may be in place. The survey takes 10-15 minutes to complete and we are seeking 1 answer per ICU.

Click here to read more details online and complete the survey.

Your responses will help understand how this issue affects our staff, patients and their relatives and to compare with worldwide practice.

Thank you very much for your contribution!

Anders Enskog 2020 års mottagare av SFAI:s pedagogiska pris

2020 skulle SFAI:s andra pedagogiska pristagare fått ära och berömmelse på SFAI-mötet i Uppsala. Av kända orsaker blev mötet inte av, men en pristagare är utsedd, och äran, berömmelsen, diplom och en ekonomisk summa är hans! KVAST hoppas kunna fira honom på SFAI-mötet i Örebro 2021! Det är viktigt att lyfta pedagogiska frågor även i tider av andra stora problem. Nomineringar till det pedagogiska priset skickas till KVAST under våren, med deadline i april. KVAST utser därefter pristagaren.
Glädjande nog fanns det många mycket goda nomineringar detta år, vilket bäddar för god undervisningskvalitet i landet, och många framtida pristagare.

Vi vill varmt gratulera Anders Enskog till ett mycket välförtjänt pris! Anders Enskog är överläkare på Sahlgrenska Sjukhuset och Sektionschef för Kvalitet och utveckling. Han är tidigare studierektor på Sahlgrenska och ansvarig för regional utbildning i anestesi och intensivvård. Han har bedrivit ett mångårigt arbete med ST-utbildning på nationell nivå och är en pionjär vad gäller regional ST-utbildning (ST-väst), vilket inspirerat andra i landet.

Motiveringen som skickades in till KVAST löd: ”Anders Enskog har under många år arbetat för utveckling av ST-läkarutbildningen på lokal, regional och nationell nivå. Med ett personligt engagemang utöver det tjänsten kräver visar han ett stort intresse för såväl den enskilda ST-läkarens framsteg som att ST-utbildningen i sin helhet håller en god kvalitet. Anders Enskog har genom både sina kliniska såväl som sina organisatoriska förmågor excellerat i att hitta balansen mellan trygg och utmanande handledning.”

SFAI-veckan 2020 ställs in

Tyvärr har SFAI tvingats ta beslut om att ställa in SFAI-veckan i Uppsala. Folkhälsomyndigheten har fortsatt en begränsning på max 50 personer, vilket gör det ekonomisk omöjligt att genomföra vårt möte.

Uppsala har arbetat oerhört mycket med mötet, då de har planerat detta två gånger och SFAIs styrelse vill rikta ett stort tack till kliniken och lokala organisationskommittén för allt arbete de har lagt ned. Vi planerar för att SFAI återkommer till Uppsala 2022.

SFAI genomför årsmötet 2020 digitalt enligt tidigare planering, den 12/11. Beslut sker då bland annat om stadgeändring för andra gången, ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019/20, samt val till styrelsen.

Vi arbetar vidare med SFAI-ANIVA-mötet i Örebro 22-24 september 2021 och hoppas på att vi ses där!

För SFAIs styrelse
Karin Björnström Karlsson
Vetenskaplig sekreterare SFAI