Hur mår anestesiologen? – Resultat från SFAI:s medlemsenkät

Covid 19-pandemin har på ett unikt sätt satt anestesi- och intensivvårdsspecialiteten på prov, och samtidigt riktat ljuset mot svenska narkosläkares arbetsvillkor. För att få ett strukturerat underlag för diskussion och debatt kring vår arbetssituation, såväl regionalt som nationellt, har SFAI:s medlemmar inbjudits att svara på enkäten ”Hur mår anestesiologen?” med frågor om bland annat arbetsbelastning, arbetsmiljö och etisk stress.

En digital enkät har skickats till samtliga SFAI-medlemmar under februari-mars 2022, med påminnelse via både epost och SFAI:s hemsida. Totalt 639 svar inkom, varav 139 från ST-läkare och 500 från specialister, vilket ger en sammanlagd svarsfrekvens på cirka 40%.

Enkäten är utformad i syfte att ge SFAI och ledare inom svensk anestesi och intensivvård ett underlag för diskussion och vidare genomlysningar. Det har därför inte funnits anledning att genomföra någon etikprövning och några statistiska analyser har inte heller gjorts utifrån materialet.

Presentationen av resultaten görs i huvudsak på övergripande nivå, delvis på grund av den begränsade svarsfrekvensen. Dessa begränsningar till trots anser SFAI:s styrelse att enkätsvaren belyser ett antal viktiga och oroväckande fenomen som bör adresseras.

Se resultaten i bifogad PDF-fil nedan.

Bifogade filer