SFAI ändrar arbetet med Kunskapsstyrning

SFAI har de senaste åren deltagit i satsningen inom Kunskapsstyrningen med ett omfattande uppsökande arbete, då många av våra kompetensområden fördelats inom andras områden och viktiga behov av vår sakkunskap ej uppmärksammats. Arbetssättet är dock ohållbart i längden. SFAI:s styrelse har därför valt att avstå från att genomsöka information inom samtliga områden, till förmån för mer fokuserat arbete inom de områden där vår expertis efterfrågas.

Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) har ett viktigt uppdrag i att tillföra sakkunskap i nationella och övergripande sjukvårdsfrågor och arbetar ständigt med kunskapsbaserad, jämlik, högkvalitativ och resurseffektiv vård. Vi står förstås bakom Kunskapsstyrningens mål, att professionen skall driva kunskap och utveckling och att patienten gagnas mest när kunskapsstöd har fast förankring i alla ansvariga specialiteter.

Sedan arbetet inrättades har SFAI bevakat många områden för kunskapsstöd, vårdförlopp, vårdplaner och riktlinjer. Arbetet har delvis bedrivits via inkomna remisser/förfrågningar, men i stor utsträckning med uppsökande arbete och genomgång av otaliga tillgängliga dokument som inte tillsänts oss, i linje med SKR:s och Socialstyrelsens beslutade arbetssätt. Emellanåt har vi funnit områden som berör SFAI trots att vi inte uppmärksammats som en viktig del i vårdkedjan. Arbetsinsatsen är dock enorm och SFAI:s styrelse bedömer att vi trots gedigen insats inte kan garantera att vi inte missat tillfällen där vår sakkunskap varit i patienternas intresse.

SFAI:s styrelse har upprepat påpekat det ohållbara i arbetsgången, både via NPO PIVoT och till Socialstyrelsen. Trots detta sker ingen förändring, och allt eftersom fler processer startar har vårt uppsökande arbete blivit övermäktigt. Insatsen står inte i proportion till det medlemmarna, och i slutänden patienterna, får ut.

Som Kunskapsstyrningens organisation är uppbyggd kan enskilda medlemmar eller grupper oförändrat stå för nomineringar eller besvara förfrågningar själva, men viktigt är då att dessa synpunkter inte automatiskt kan antas representera SFAI:s åsikter. Förslag på ärenden som återfinns inom andra kunskapsområden där vi missats som instans tar vi förstås fortfarande tacksamt emot. Vi upprätthåller självklart också kommunikationen och den uppskattade relationen med NPO PIVoT och våra representanter i arbetsgrupperna, och SFAI kommer givetvis att fortsätta bevaka relevanta nomineringar, remisser som inkommer till oss och sakfrågor inom Kunskapsstyrningen där vår kompetens efterfrågas.

För SFAI:s styrelse,

Maja Ewert, Ordförande Svensk förening för anestesi och intensivvård