Information om nytt protokoll för fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier

Första september 2022 publiceras ett nytt protokoll för fastställande av människans död med hjälp av direkta kriterier.

Detta protokoll följer den reviderade SOSFS 2005:10 som börjar gälla första september 2022. Det tidigare protokollet (SoSB 76000 2005-05) är efter detta datum inte längre tillämpligt.

Protokollet bygger på de reviderade bestämmelserna i SOSFS 2005:10 och är avsett att vara ett stöd vid tillämpningen, men är inte längre en del av själva föreskriften. Dokumentet innehåller en protokolldel, avsedd för att möjliggöra dokumentation av diagnostik med direkta kriterier, och en del bestående av medicinsk information avsedd att vara ett stöd till den som utför diagnostiken. Uppdateringarna utgår från expertkonsensus och har beaktat resultaten av SBUs vetenskapliga underlag i ”Apnétest vid diagnostik av total hjärninfarkt” Apnétest vid diagnostik av total hjärninfarkt (sbu.se), samt ”Nukleärmedicinska metoder som stöd för diagnosen total hjärninfarkt” Nukleärmedicinska metoder som stöd för diagnosen total hjärninfarkt (sbu.se).

I arbetet med föreskriften och uppdateringen av protokollet har en expertgrupp bestående av 25 läkare från samtliga regioner deltagit. Dessa har nominerats för uppdraget av sina nationella programområden. Gruppen har utgjorts av specialister från områdena barnintensivvård, barnneurologi, intensivvård, neonatologi, neurofysiologi, neurointensivvård, neurokirurgi, neurologi, neuroradiologi och nuklearmedicin.

Med vänlig hälsning,

Helena Almén
Medicinskt sakkunnig
Specialist anestesi och intensivvård
Socialstyrelsen
Avdelningen för Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
Nationellt Donationscentrum