Läkemedelsbiverkningar

Janusinfo är en databas med läkemedelsinformation som tillhandahålls av Stockholms läns landsting. Databasen är kopplad till en del journalsystem men långtifrån alla. I Janusinfo finns en databas om läkemedelsinteraktioner. Databasen kräver inloggningsuppgifter av upphovsrättsliga skäl. Inloggningsuppgifterna går lätt att få via hemsidan.

I denna databas indelas interaktionerna efter evidens och klinisk relevans. Inom anestesi och intensivvård används många och därtill potenta läkemedel till patienter som inte sällan medicinerar med flera läkemedel, vilket innebär risk för läkemedelsinteraktioner.

Länk  JANUSINFO finns här. Interaktionsdatabasen finns under fliken interaktion på JANUSinfo.

Läkemedelsbiverkningar

Att rapportera läkemedelsbiverkningar är en källa till ökad kunskap. Det finns mer än ett historiskt exempel. Läkemedelsbiverkningar rapporteras till den regionala biverkningsenheten. Endast en liten del av alla biverkningar rapporteras.

Läkemedelsbiverkningar som skall rapporteras är dödsfall, livshotande reaktioner, biverkningar som leder till permanent skada eller långvarig funktionsnedsättning, biverkningar som leder till sjukhusvård eller förlängning av sjukhusvård.

Här finns länk till blankett för elektronisk registrering.

Blankett för elektronisk biverkningsrapportering

Självklart kan man skicka rapporten i pappersformat och adressen är då.

Läkemedelsverket
Enheten för farmakovigilans
Biverkningsgruppen
Box 26

751 03 Uppsala
Tel 018-17 46 00