Preoperativ fasta

Aspiration av maginnehåll är en fruktad anestesikomplikation som kan orsaka kemisk/bakteriell pneumoni och ARDS. Incidensen av aspiration skattas till 3 – 10/10 000 anestesier. Risken för aspiration är störst vid inledning och avslutning av anestesi. En tom magsäck är bästa sättet att förebygga aspiration. Samtidigt är långdragen fasta och törst ogynnsamt på flera sätt. Magsäckens tömningshastighet kan påverkas av många faktorer till exempel en del interkurrenta sjukdomar och vissa typer av missbruk.

Tillräcklig fastetid, eller mer korrekt en tom magsäck, farmakologisk intervention i vissa fall samt korrekt anestesiteknik är förebyggande åtgärder.

Styrelsen vill uppmärksamma att det är mycket litet skrivet om akuta situationer i ESAs riktlinjer, undantaget barn och obstetrik. Anestesi vid akuta situationer är en känd högrisksituation vilket måste tas hänsyn till.

Bifogade filer