Anestesiorganisation

Operationsavdelningar är liksom intensivvårdsavdelningar mycket komplexa organisationer där flera olika professioner arbetar i team, inte sällan under press. Arbetet sker i en ”teknik-och läkemedels-tät” miljö, där det finns risk för förväxlingar och missförstånd. Liknande arbetsuppgifter kan ibland komma att utföras av personer med olika utbildning och behörighet. Vidare inträffar tämligen ofta händelser som kräver improvisation och ändringar i den planerade verksamheten. Därför krävs en tydlig ansvarsfördelning och noggrant utformade rutiner.

Att söva barn yngre än tre år kräver kunskap och erfarenhet. Här finns Svensk förening för barnanestesi och intensivvårds (SFBABI) råd/riktlinjer om hur arbetet skall bedrivas.

Anestesi och intensivvård till den gravida kvinnan är en annan situation som kräver speciellt hänsynstagande. Därför har Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård (SFOAI) utarbetat råd/riktlinjer för hur arbetet skall bedrivas.

Helsingforsdeklarationen är European Society of Anaesthesiology (ESA) och European Board of Anaesthesiology (EBA) gemensamt framtagna deklaration om specialitetens roll i patientsäkerhetsarbete inom perioperativ vård, intensivvård, smärtbehandling och akutmedicin.

Råd/riktlinjer speciellt för dagkirurgisk verksamhet är under utarbetande.