Intensivvården i Europa ur anestesiologiska perspektiv

Anestesiologi och intensivvård är en dynamisk klinisk specialitet i ständig och snabb utveckling. Utöver avancerad perioperativ medicin och intensivvård omfattar den även prehospital medicin och akut omhändertagande av svårt sjuka och skadade (critical emergency management) samt avancerad smärtbehandling.

Den europeiska anestesi- och intensivvårdsföreningen (ESAIC) arbetar aktivt för att hos allmänhet och politiker lyfta fram den centrala betydelse europeiska anestesiologer har för att svårt sjuka och skadade människor i Europa dygnet runt kan omhändertas med hög medicinsk säkerhet, kvalitet och effektivitet – något som blivit uppenbart under pandemin. Ett viktigt led i detta pågående arbete har varit att kartlägga europeiska anestesiologers engagemang och ansvarsområden på nationell nivå.

I denna programförklaring  (Eur J Anaesthesiol 2022;39:1–6) redogör ESAIC för framtida behov och resurser för europeisk anestesiologi och intensivvård vad gäller kliniskt arbete, sjukvårdsorganisation, patientsäkerhet, patientnytta, arbetsförhållanden och kompetensförsörjning mot bakgrund av förväntade nya krav på forskning, utveckling och utbildning för att på bästa sätt möta morgondagens utmaningar och förväntningar.

Bifogade filer